« Powrót do głównej strony „Teksty pieśni”


*1. [: Albowiem tak Bóg świat umiłował :] x2
Umiłował, umiłował,
Umiłował tak Bóg świat.

2. [: Że dał nam Syna jedynego :] x2
Dał Syna, dał Syna,
Jednorodzonego dał.

3. [: Ażeby każdy, kto Weń wierzy :] x2
Nie zginął, nie zginął,
Ale żywot wieczny miał.


*[: Alleluja, Alleluja! Zakrólował wszechmocny nasz Bóg :] x2

Alleluja! Święty, święty,
Jesteś Panem, wszechmocny!
Baranek godzien jest, Baranek godzien jest,

Jesteś święty, święty, jesteś Panem, wszechmocny!
Baranek godzien jest, Baranek godzien jest.
Amen.


*1. Alleluja, chwalcie Pana, nućcie Jemu chwałę, cześć.
Chwalcie, wszyscy aniołowie głosząc Jego łaski wieść.
Chwal Go, słońce i księżycu, chwal Go, mnóstwo jasnych gwiazd.
Chwalcie góry, chwalcie drzewa, chwalcie ptaki z swoich gniazd.

Ref. Wysławiajcie imię Pańskie, uwielbiajcie Jego moc.
Niech są pełne Jego chwały, niech są pełne Jego chwały,
Niech są pełne Jego chwały niebo, ziemia w dzień i w noc.

2. Chwalcie wszystkie Go narody, złóżcie przed Nim chwałę swą.
Chwalcie ziemscy Go królowie, niech się przed Nim głowy gną.
Chwalcie kornie, starcy, Pana z głębi serc i z głębi dusz.
Chwalcie, dzieci i młodzieńcy, wszak to Pan wasz i wasz stróż.

3. Lecz niech chwali swego Ojca przede wszystkim Boży lud.
Wszak on poznał i doświadczył, co to jest miłości cud.
Bóg nam posłał Syna swego, by przez krew zgniótł złego moc.
Za to wiecznie chcemy sławić Jego łaskę w dzień i w noc.


*1. Alleluja, miłość Twa, jak blask słońca nad nami wciąż trwa.
Alleluja, niech biją dziś dzwony, niech wielbi Cię cały świat, Alleluja!

2. Alleluja, płynie pieśń, więc wraz z nami, ku niebu ją wznieś.
Alleluja, niech biją dziś dzwony, niech wielbi Cię cały świat, Alleluja!


*[: Barankowi cześć, Barankowi cześć,
Barankowi cześć, chwała Mu :] x2
[: Alleluja, Alleluja! Barankowi cześć, chwała Mu :] x2

[: Jezus z Judy lew, On zwycięzcą jest
On zwyciężył już diabła moc :] x2
[: Alleluja, Alleluja! Pan zwyciężył już diabła moc :] x2


*Bądź błogosławiony nasz Boże
Ty byłeś, jesteś i masz przyjść
Bądź błogosławiony nasz Boże
Na wieki wieczne trwasz

Niebiański Ojcze kochamy Cię
Wywyższać chcemy święte imię Twe
Twe królestwo niechaj będzie utwierdzone w nas
Swą potęgę objawiasz w ludzie swym


*1. Bądź moją wizją, radością mą
Nagrodą dla mnie Bóg
Bądź mą mądrością, chcę słuchać jej
Ma wartość w Tobie jest

Bądź mym schronieniem, bądź siłą mą
Odkupicielem mym
Me serce w ciszy wyznaje, że
Zaufać Tobie chce

Ref. Bądź wywyższony
Bądź wywyższony Jezu na wieki
Bądź wywyższony na wieki

2. Bądź moją pasją, natchnieniem mym
Chcę w pełni siebie dać
Słów pustych koniec uniżam się
Chcę szczerym Tobie być

Łącznik: Alleluja wolności w imieniu Tym
Alleluja Bogu chwała i moc
Zawsze święty godny bądź wywyższony


*1. Będę wielbić Cię sercem swym
Będę chwalić Cię siłą mą
Będę szukać Cię cały czas
Będę kroczyć drogą Twą

Ref. Tylko Tobie oddam chwałę
Tylko Tobie oddam cześć
Tylko Ciebie pragnę wielbić
Tyś jedynie godzien chwały jest

2. Pokłon oddam i wyznam żeś Król
Będę służyć, wszystko oddam Ci
Oczy wzniosę tam, gdzie Twój tron
Będę ufać, zaufam Ci


*Błogosław duszo moja Pana,
Wszystko co we mnie,
Jego najświętsze imię!
Błogosław duszo moja Pana,
Jego dobroci nigdy nie zapominaj!

1. On odpuszcza wszystkie Twoje grzechy,
(Leczy wszystkie twoje choroby!)
Okazuje swoje młosierdzie,
(On ratuje ciebie od zguby!)
On napełnia twoje życie dobrem,
(Aż odnowi się twoja młodość jak u orła!)
Nie odpłaca według grzechów,
Nie chce wiecznie gniewać się,
On pamięta, żeśmy prochem,
On najlepiej wie!

2. Tak jak ojciec nad swoimi dziećmi,
(Pan lituje się nad pokornym!)
On oddala od nas nasze winy,
(Jak daleko wschód od zachodu!)
Jak wysoko niebo jest nad ziemią,
(Tak jest wielka dobroć dla ludzi, którzy się Go boją!)
Dni człowieka są jak trawa,
Kwitnie on jak polny kwiat,
Kiedy mocniej wiatr zawieje,
Znika po nim ślad!


*[: Bóg dobry jest
I na wieki Jego łaska trwa :] x2

[: Odpuszcza wszystkie moje winy
I leczy wszystkie moje choroby :] x2


*1. Bogobojny król w przededniu wojny o lud swój modlił się.
Bóg powiedział mu daję ci zwycięstwo, więc już nie lękaj się.
Teraz odłóż swój miecz, choć to walki czas
„Bitwa w mych rękach jest” – mówi Pan.

Ref. Śpiewaj Panu pieśń, niech radosny dźwięk
Zabrzmi echem i niech go słyszy świat.
Wojna wkoło nas, ale nie bój się.
Ufaj Bogu to On zwycięzcą jest.

2. Chociaż tyle zła dookoła ciebie, chodź tyle pokus wkrąg.
Bóg powiedział ci: „Daję ci zwycięstwo, więc już nie lękaj się”.
Teraz podnieś swój głos, oto walki czas.
„Bitwa w mych rękach jest” – mówi Pan.

Łącznik: Niech usłyszy świat, że nasz Bóg naprawdę jest dobry.
Uwielbiajmy Go, Jego łaska się nigdy nie kończy.
Nasz Pan jest cudowny.


*Bogu jedynemu, Jezusowi
Chwała i cześć Panu wszechmocnemu, Jezusowi
Chwała, cześć na wieki

1. On uczynił niebiosa, rozpostarł ziemi krąg
Króluje nad nami
Wznieśmy więc ręce swe. przyjdźmy przed Jego tron
[: Śpiewając ze wszystkich sił :] x2

2. On jest Królem chwały, świat podnóżkiem Jego stóp
Odziany w majestat
Przed Nim uniżmy się, podejdźmy w pokorze
[: By złożyć Jemu hołd :] x2


*Boże, Ojcze nie wiem, jak ja mogłem żyć tak długo,
Nic nie wiedząc, że mam Ojca w niebie, który kocha mnie.
Lecz teraz jestem dzieckiem Twym przyjętym do rodziny Bożej
I nigdy już nie będę sam, bo Boże Ojcze, jesteś ze mną.

[: Będę śpiewać Ci na chwałę,
Śpiewać Ci na chwałę,
Będę śpiewać na zawsze już :] x2


*Boże, Twa łaska nad nami jest.
Twoja miłość przychodzi wciąż.
Działasz w mocy pośród nas.
Przenikasz serca, gładzisz grzech

Ref. [: My chcemy więcej Ciebie, więcej łaski Twej! :] x2
[: Pragniemy więcej mocy, więcej miłości Twojej! :] x2
Wciąż więcej Ciebie!


*[: Boże, Zbawicielu wczesnym rankiem szukam Cię :] x2

[: Spragniona jest ma dusza i mój duch tęskni za Tobą,
Jak wyschła ziemia wokół nas, której wody brak :] x2


*Bóg zbawieniem moim
Zaufam i nie będę się bać
Ty jesteś moją mocą,
Pieśnią moją

Nasycę się zbawieniem i
Będę krzyczeć ze wszystkich sił
Że wielki jest pośród nas
Święty Izraela

Wielki jest, wielki
Święty Izraela


*Chcemy Ciebie wielbić, szukać Twojej twarzy,
Wcześnie o poranku i gdy noc kładzie cień.
Tobie chcemy śpiewać, wznieść niebiańską chwałę,
Dając nasze serca, byś je stale zmieniać mógł.

[: Niech się wznosi dziś Twa chwała,
O Panie nasz, to dla Ciebie nasze serca otwarte są :] x2


*Chcę mocy, miłości,
Więcej Ciebie w życiu mym.

Pragnę wielbić Cię z całego serca.
Pragnę wielbić Cię z całej mej duszy.
Pragnę wielbić Cię z całej mej siły,
Boś Ty Bogiem mym, Tyś Bogiem mym.


*[: Chcę Panie sławić Cię wciąż,
Bo Ty dźwignąłeś mnie wzwyż
Zamieniłeś w radość moje łzy :] x2

[: Z wdzięcznością wołam i nie mogę milczeć
Już na wieki sławić będę imię Twe :] x2


*1. Chcę śpiewać o miłości Jezusa w każdy czas,
On z grzechów i upadków wyrywa co dzień nas.
Przedziwna Jego łaska nad niebo wyższą jest
I głębsza niźli morze ta przeradosna wieść!

Ref. Słodszą jest mi z dnia na dzień,
Słodszą jest mi z dnia na dzień;
Głębsza i bogatsza miłość Jezusowa,
Słodszą jest mi z dnia na dzień.

2. Gdy Pan po ziemi chodził, rozsiewał światła blask,
Śpieszyły za Nim rzesze, by czerpać z Jego łask.
Strudzonych zwał do siebie, przywracał ślepym wzrok.
I dotąd w swej miłości mój każdy śledzi krok.

3. W miłości swej niezmiernej położył życie swe
Na krzyżu bez szemrania, bo tak ukochał mnie;
W miłości niezgłębionej niósł krzyż na barkach swych
I cicho znosił męki, zdjął ciężar grzechów mych.


*Chrystus jest życiem mym
A śmierć zyskiem jest

To mój król, moja pieśń, życie me i radość ma
Moja moc i mój miecz, pokój mój – tym jest mój Pan.


*Chrystus Pan, Boży Syn,
Zbawca nasz, zgodził się
Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał
Ażebym znał mój ogrom win
I wiedział, że krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

Wywyższony bądź, Jezu, Baranku mój
Tyś jedyny Odkupiciel, Tyś mój Król,
Wywyższony bądź, Boży Baranku
Przed Twym tronem dziś najwyższy składam hołd.


*1. Chwalcie Boga dziś w świątyni Jego
Chwalcie Go na wielkim nieboskłonie
Chwalcie Go, bo wielkich dzieł dokonał
Chwalcie niezmierzoną wielkość Jego

Ref. Wszystko, co życie ma
Niech chwali Pana, Alleluja, Alleluja
Wszystko, co życie ma
Niech chwali Pana, Alleluja

2. Chwalcie Boga dziś na głośnych trąbach
Chwalcie go na harfie i na cytrze
Chwalcie Boga bębnem i pląsaniem
Chwalcie Go na strunach i na flecie

3. Chwalcie Boga na cymbałach dźwięcznych
Chwalcie Boga na cymbałach głośnych


*[: Chwalę Ciebie Panie i uwielbiam,
Wznoszę w górę swoje ręce uwielbiając imię Twe :] x2

[: Bo wielkimś Ty, wielkie dzieła czynisz dziś
Nie dorówna Tobie nikt, nie dorówna Tobie nikt :] x2


*Chwalę Cię Panie całym mym sercem
Opowiadam wszystkim cudowne Twe dzieła
Chwalić Cię będę i radować Tobą
Psalm śpiewam będę na cześć Twego imienia

[: O Najwyższy, oo, o Najwyższy :] x2


*Chwalimy Pana dziś za łaskę, którą daje nam.
Chwalimy Pana dziś za Jego moc.
Dziś z otwartym sercem stoję przed Nim,
By oddać Mu siebie, me szczere „ja”.


*Chwalmy Go! Pan w majestacie swym,
Jezus godzien wszelkiej chwały, mocy i czci!
Chwalmy Go! Złóżmy korony swe!
Pan nasz na tron zasiadł wśród chwał, wszyscy Go czczą!

Bowiem Bóg, wywyższył sam imię Jezusa!
Wszelki twór niech wyzna więc, że Jezus to Pan!
Chwalmy Go! Pan w majestacie swym,
Jezus, co zmarł, teraz wśród chwał, to królów Król!


*1. [: Cieszę się, Jezus zbawił mnie :] x3

Ref. Śpiewam chwała Alleluja, Jezus zbawił mnie.

2. [: Kiedy byłem grzeszny, Jezus zbawił mnie :] x3

3. [: Chcę powiedzieć wszystkim Jezus zbawił :] x3

4. [: Będę go uwielbiać Jezus zbawił mnie :] x3


*1. Co oczyszcza z grzechów mnie?
Twoja krew, Baranku Boży.
A co z win mych, kto to wie?
Twoja krew, Baranku Boży.

Ref. Cudowny jest ten zdrój,
Co gładzi grzechów rój,
Tu składam życia znój –
We krwi Twej, Baranku Boży.

2. Co mnie godzi z Bogiem mym?
Twoja krew, Baranku Boży.
Co pociesza w życiu złym?
Twoja krew, Baranku Boży.

3. Co zwycięża grzech i świat?
Twoja krew, Baranku Boży.
Co mnie wiedzie w Pana ślad?
Twoja krew, Baranku Boży.

4. Co otwiera raju drzwi?
Twoja krew, Baranku Boży.
I da ujrzeć Boga w czci?
Twoja krew, Baranku Boży.


*1. Cudowna Boża łaska ta
Zbawiła z grzechów mnie
Zgubiony, nędzny byłem ja
Lecz teraz cieszę się.

2. Ta łaska wlała Boży strach
W kamienne serce me
I wtedy zobaczyłem w łzach
Żem na przepaści dnie.

3. Lecz łaska podźwignęła mnie
I naprzód wiedzie wciąż
Przez ciemne i burzliwe dnie
Tam gdzie Ojcowski dom.

4. O Boże dzięki, dzięki Ci
Za cudną łaskę Twą
Do nóg Twych padam w kornej czci
Niebiosa chwałą brzmią.


*Czekam na Ciebie, mieszkaj w sercu mym
Moje pragnienie to Ty
Ukryj mnie w sobie, skłoń kolana me
Poznać Cię, Jezu, lepiej chcę.

Weź życie me, przejmij je na zawsze
Tchnij Duchem swym,
Bym skrzydła me jak orzeł wzbił.


*1. Czy znasz to imię, w którym jest zbawienie,
Dane nam przez Bożą moc?
Tchnie ziemia, morze cudnym tym pragnieniem
Wielbić je i w dzień i w noc.

Ref. Imię Jezus, cudne imię Jezus!
Czyż kto zacniejsze nad nie zna?
Wszak nad imiona wszystkie imię Jezus
Głośnym echem w niebie gra.

2. To imię Jezus zawsze jasno świeci
W pośród nocy, bólów, bied.
Wciąż tli nadziei promyk Bożych dzieci,
W Nim odwagę wzmocnisz wnet.

3. Gdy się złamane serce w nim zanurzy,
Znajdzie tam cudowny lek,
Choć głębią miota orkan strasznej burzy,
Pan uciszy wichru jęk.

4. Gdy przyjdzie czas imiona sławne zgasną –
Imię Jezus będzie żyć;
Jak purpurowy odblask zorzy jasnej
Będzie we wieczności lśnić.


*1. Czyś słyszał, że kościół jest żywy,
Gdzie Chrystus kapłanem jest sam,
Gdzie radość i pokój prawdziwy
Z miłości udziela Bóg nam?

Ref. O, pójdź do kościoła żywego,
Podążaj przez wiarę i żyj,
Do Boga z sumienia czystego
W tym domu modlitwy swe ślij!

2. Czy znany ci kościół prawdziwy,
Co z ducha i z prawdy się stał,
Gdzie każdy się czuje szczęśliwy,
Że Bóg mu zbawienie swe dał.

3. Czyś słyszał, że dom jest duchowy,
Gdzie nie ma wyzysku ni zła,
Gdzie darmo i w sposób cudowny
Bóg święty wybranym swym da.

4. Czyś słyszał, że kościół jest żywy,
Że miłość zasadą jest tam;
Gdzie ludzie to bracia prawdziwi,
A głową i Ojcem – Bóg sam.


*Dałeś mi życie, dałeś radość mi
Ty prowadzisz mnie
Krok za krokiem w każdy dzień

W Tobie ma siła, jesteś w sercu mym
Tyś latarnią mą, która świeci w życiu mym

Ref. Wolnym uczyniłeś mnie
Dałeś Ducha swego, by prowadził mnie
W Tobie wszystko Panie mam
Z Tobą, Jezu pragnę żyć naprawdę.


*[: Dobrze wiem, mój Ojciec o mnie dba
Dobry jest, dobry jest
W każdej chwili życia przy mnie trwa
Dobry dla mnie jest :] x2

W czasie burz, w noce złe
On przychodzi, by pocieszać znowu mnie
W każdej chwili życia przy mnie trwa
Dobry dla mnie jest

[: Dobry jest, Bóg mój dobry jest :] x2


*[: Dostaliśmy to, na co nie zasłużyliśmy :] x2

Z Twej łaski Panie jesteśmy tu
By oddać się, by oddać się
Dzięki Twej łasce, uwalniasz nas
I leczysz wciąż, kształtujesz.


*[: Dotykaj mnie Jezu.
Dotykaj mnie Duchu Święty. :] x2

Bo Twoja krew ma moc odkupić mnie.
Twoja krew ma moc oczyścić mnie.
Twoja krew ma moc uświęcić mnie.
Twoja krew ma moc usprawiedliwić mnie.


*Ref. Duszo ma, Pana chwal, oddaj Bogu cześć,
Świętemu śpiewaj pieśń.
Z mocą wywyższaj Go, duszo ma,
Uwielbiam, Boże, Cię.

1. Nowy dzień wraz ze wschodem słońca,
Znów nadszedł czas, by Ci śpiewać pieśń.
Cokolwiek jest już za mną i to wszystko, co przede mną
Wiem, będę śpiewać, gdy nadejdzie zmrok.

2. Bogaty w miłość, gniew oddalasz, Panie,
Twe serce miłe, wielkie imię Twe.
Ze względu na Twą dobroć będę śpiewać Tobie pieśni,
Wiele powodów, by uwielbiać Cię.

3. Przyjdzie dzień, gdy bez sił zostanę,
Nadejdzie czas mego końca tu.
Dusza ma będzie już na zawsze Cię uwielbiać,
W wieczności z Tobą piękna zabrzmi pieśń.


*1. Dzień po dniu, dla każdej nowej chwili
Nowych sił udziela mi mój Bóg.
Wiem, że Ojciec dziecię swe posili,
Żyję więc bez obaw i bez trwóg.
Ten, którego miłość nie ma granic,
Wie najlepiej, co ma komu dać.
Ból zmieszany jest z radości łzami,
Znój i trud, spoczynek błogi ma.

Dzień po dniu, mój Pan jest zawsze ze mną
Gotów wciąż udzielać nowych łask.
On rozjaśnia moją dolę ciemną
W burzy czas posyła słońca blask.
Bóg obiecał nad swym dzieckiem czuwać,
Wiernie też zadanie spełnia swe.
Obietnica Jego strach usuwa:
„Z każdym dniem posilę siły Twe”.

Pomóż mi w doświadczeń ciężką chwilę
Obietnicom Panie ufać Twym.
Daj zachować w sercu wiary tyle,
By nie zachwiać się w tym świecie złym.
Spraw, bym mógł pokornie z ręki Twojej
Przyjąć każdą z przeznaczonych dróg.
Dzień po dniu, przez radość trud i znoje,
Aż osiągnę wreszcie niebios próg.


*[: Dziękczynienie z serc naszych płynie Tobie
Dziękczynienie Tobie, Ojcze :] x2

Gdyby nie Twoja łaska, nie poznałbym Jezusa.
Gdyby nie Twoja łaska, to w ogień pójść bym musiał.
Gdyby nie Twoja łaska, nie miałbym dzisiaj życia.
Gdyby nie Twoja łaska, Ojcze, Ojcze

Dziękczynienie…


*1. Dzięki Ci o Panie nasz
Twa miłość na wieki trwa
Bo dobroć Twa ponad wszystko jest
Twa miłość na wieki trwa
Śpiewajmy pieśń!

W mocy swej w majestacie swym
Twa miłość na wielki trwa
Na rozstajach dróg odnalazłeś mnie
Twa miłość na wieki trwa
Śpiewajmy pieśń, śpiewajmy pieśń!

Ref. [: Na zawsze Bóg jest wierny
Na zawsze dobry jest
Na zawsze Bóg jest z nami
Na zawsze :] x2

2. Chwały blask, Twojej łaski moc
Twa miłość na wieki trwa
Zbawco nasz chcemy krzyczeć w głos
Twa miłość na wieki trwa
Śpiewajmy pieśń, śpiewajmy pieśń!


*Dzięki Jezu, drogi Jezu
Dzięki Ci, że kochasz mnie
Dzięki Jezu, drogi Jezu
Dzięki Ci, że kochasz mnie

Tam na Golgocie umarłeś za mnie
Dzięki Ci, że kochasz mnie
Zmartwychwstałeś, żyjesz we mnie
Dzięki Ci, że kochasz mnie

Wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz
Dzięki Ci, że kochasz mnie
Alleluja, Alleluja
Dzięki Ci, że kochasz mnie


*1. Dzięki kochany Ojcze z nieba
Dzięki za każdy nowy dzień.
Dzięki, że wszystkim czego trzeba,
Ty obdarzasz mnie.

2. Dzięki za ludzi mi życzliwych,
Dzięki za wiele dobrych serc,
Dzięki, że mogę słowem żywym
Wroga zjednać też.

3. Dzięki za miejsce pracy mojej,
Dzięki za każdy szczęścia wiew,
Dzięki, że w domu mam podwoje
I radosny śpiew.

4. Dzięki za Twą pociechę w bólu,
Dzięki za Twoją dobrą dłoń,
Dzięki, że mnie do siebie tulisz
I mą chłodzisz skroń.

5. Dzięki za Twoje mocne słowo,
Dzięki, że dajesz łaski czas,
Dzięki, że miłość Twa na nowo
Wciąż otacza nas.

6. Dzięki, że łaska Twa tak hojna,
Dzięki, że mogę z niej tu żyć,
Dzięki, że dusza ma spokojna,
Może wdzięczną być.


*[: |: Dziękuję Ci, Jezu :| x3
Tak bardzo Ci dziękuję
Ta bardzo jestem wdzięczny(a) Ci :] x2

Za Golgotę, za Twoją krew Jezu ja dziękuję Ci,
Że zmyłeś winę i karę mą, dla Ciebie pragnę żyć.


*1. Dziękujmy Bogu wraz i sercem i ustami,
Bo wielkość Jego spraw objawia się nad nami!
On nas od pierwszych lat w opiece Swojej miał
I niezliczonych łask dowodów tyle dał.

2. Niezmiennie dobry Bóg niech wciąż nam błogosławi,
Niech radość w serca tchnie i błogi pokój sprawi!
Niech On nas w łasce Swej zachować raczy sam
I od wszelkiego zła wybawi tu i tam!

3. Niech będzie chwała, cześć i Ojcu, i Synowi,
I hołd równemu Im Świętemu też Duchowi!
Jedyny w Trójcy Bóg, jak od początku trwa,
Tak zawsze będzie trwał – niech cześć na wieki ma!


*Dziękujmy Jezusowi za wszystko co nam dał.
Za Jego śmierć na krzyżu, przez którą zbawił nas.
Za to, że wśród nas przebywa, jak obiecał w słowie swym,
Wznieśmy wszyscy nasze ręce i chwalmy Go.

Ref. [: Uwielbiajmy Go, chwalmy Go,
Wznieśmy ręce w stronę nieba i chwalmy Go. :] x2


*[: Dzisiaj jest dzień :] x2
[: Który dał nam Pan :] x2
[: Weselmy się :] x2
[: I radujmy się w Nim :] x2

Dzisiaj jest dzień, który dał nam Pan
Weselmy się iradujmy się w nim.

[: Dzisiaj jest dzień :] x2
Który dał nam Pan.


*Dziś przychodzę Panie mój,
Tak jak wzywasz mnie, by wielbić Cię.
Dziś przychodzę Panie mój,
Tak jak wzywasz mnie,
By wielbić imię Twe.
Chwalę Cię, wielbię imię Twe.

Rzuć w niepamięć przeszłość swą,
Jezus jest wśród nas, więc chwalmy Go.
Rzuć w niepamięć przeszłość swą,
Jezus jest wśród nas,
Więc uwielbiajmy Go,
Chwalmy Go, uwielbiajmy Go.

Do Jezusa zbliżmy się,
Wznieśmy ręce swe i chwalmy Go.
Do Jezusa zbliżmy się,
Wznieśmy ręce swe
I uwielbiajmy Go,
Chwalmy Go, uwielbiajmy Go.


*Dziś przychodzę przed Twój tron
Aby wyznać winę mą
O Panie, oczyść serce me.

Dziś pod Twój przynoszę krzyż
Ciężar, co przygniata mnie
O Panie, już nie chcę sam go nieść.

[: Daj czyste serce mi, oczyść usta me
Tchnij swego Ducha, bym wielbił Cię :] x2


*Gdy brak mi słów, by mówić do Ciebie
I nie mam sił, bo nie ma mnie przy Tobie
Trudno ufać mi, gdy mówisz do mnie
Wszystko wokół ważne jest
Tylko nie Ty, Panie.

Pozwól mi zrozumieć jeszcze raz Twój krzyż,
Pragnę wrócić do obecności Twojej dziś,
Przebacz mi, nie rozumiem miłości Twej Panie.

[: Stałeś się dla mnie wszystkim Panie
Z Tobą być moim szczęściem Panie jest :] x2


*Gdy dotykasz mego życia się ręką swą,
To budzi w sercu moim pieśń:
Panie, kocham Cię!

Z głębi ducha ślę wyznanie to miłe Ci:
Tyś jest mój Król, Tyś jest mój Bóg,
Panie, kocham Cię!


*Gdy myślę o Twojej wielkości
Gdy myślę o dobroci Twej
Patrząc przez pryzmat Twej miłości
Ja zawsze będę ufał łasce Twej

Ty umarłeś, zmartwychwstałeś
Śmierć i diabła pokonałeś
Przekleństwo wszelkie złamałeś
Przez Twój krzyż

[: Twoja krew nie zawiedzie mnie :] x2


*1. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże,
Coś stworzył go wszechmocnym słowem swym,
A kiedy znów na te narody spojrzę,
Którymi Ty wciąż opiekujesz się,

Ref. [: Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty! :] x2

2. Gdy wznoszę wzrok ku jasnym światom w górze
I widzę gwiazd niepoliczony rój,
Jak słońce tam i księżyc w swojej porze
Spokojnie bieg wciąż odbywają swój,

3. Gdy z słowem swym stanąłeś na mej drodze,
O Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą,
Co zmyła grzech, co cieszy w życia trwodze,
Co w mych słabościach pomoc daje swą,

4. Gdy widzę znów, jak grzesznych wielka rzesza,
Zamiast Cię czcić, Twe imię święte lży,
A mimo to Twa łaska się nie zmniejsza,
Owszem ich znosisz w cierpliwości swej,

5. Gdy życia mię przytłacza ciężkie brzemię,
Gdy jest na śmierć zraniona dusza ma;
Ojcowska Twoja dłoń, gdy ciężar zdejmie,
Pomoże nieść, co się nieznośnym zda,

6. Gdy, Panie mój, odwołasz mię ze świata,
Gdy olśni mię Twej chwały wiecznej blask,
Gdy dana będzie mi czystości szata
I Ciebie ujrzę, Jezus, królu łask,

Ref. 2: [: Me serce wtedy hymn zaśpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty! :] x2


*Gdy schodzimy się
Niech Święty Duch w nas działa
Gdy schodzimy się, by sławić imię Twe
Wiemy dobrze, że gdy serca są otwarte
Błogosławisz, boś obiecał to
Błogosławisz mocą swą

Niewyczerpane są łaski od Pana
Bez końca wielka jest miłość Twa
Ciągle świeża i nowa, świeża i nowa
Wielka jest Panie wierność Twa
Wielka jest wierność Twa


*[: Gdy wokoło straszna burza
Jezus ze mną w łodzi jest :] x2

Mocną ręką trzyma mnie
Łódka nie wywróci się
Gdy wokoło straszna burza,
Jezus ze mną w łodzi jest.


*Gdy wpatruję się w Twą świętą twarz,
Gdy rozmyślam nad miłością Twą,
Kiedy to co wokół mnie,
Niknie w cień jasności Twej,

Gdy dotykam sobą serca Twego,
Gdy mą wolę składam u Twych stóp,
Kiedy to co wokół mnie,
Niknie w cień jasności Twej,

[: Uwielbiam Cię, uwielbiam Cię,
Bo mego życia sens to wielbić Cię. :] x2

Gdy przed tronem Twym ukorzę się
I w pokorze przyjmę łaskę Twą,
Wtedy miłość Twoja we mnie drga
Jak dziecka twarz.

Psalmem pragnę wielbić imię Twe
I rozgłaszać dzieła Twoich rąk,
Bowiem wszystko wokół nas
To chwały Twojej blask.


*1. Gdym ja pod krzyżem gdzie Jezus zmarł
O przebaczenie w modlitwie trwał.
Serce odczuło zbawienny prąd
Chwała Panu, cześć!

Ref. Chwała Panu, cześć! Chwała Panu, cześć!
Mnie pojednała Zbawcy krew, Chwała Panu, cześć!

2. Grzech mój już zdjęty, a w sercu mym
Jezus króluje i tylko w Nim
Moje zbawienie i szczęście me;
Chwała Panu, cześć!

3. Strumień cudowny Jezusa krwi
Zmył mą nieprawość i w sercu lśni
Jasność zbawienna, radości zdrój
Chwała Panu, cześć!

4. Chcesz się zanurzyć w tę zbawczą toń?
Jezus cię czeka, o pośpiesz Doń.
W serca pokorze kolana skłoń
Chwała Panu, cześć!


*1. Głodny idę znów do Ciebie, bo Ty sycisz mnie
Twoja miłość znów wypełnia pustkę w sercu mym

Ref. Ciebie czekam tu, ciebie czekam tu
Kolana zginam swe, oddaję to co mam,
Jezu dla Ciebie chcę już tylko żyć.

2. Smutny biegnę, by ramiona Twe objęły mnie
Boję się lecz wiem, że dotyk Twój uleczy mnie


*Głośno do Pana wołam, głośno aby usłyszał,
Szukam mojego Boga, ręce swoje wyciągam

[: Bóg mój wzmacnia mnie, tak On wzmacnia mnie,
On sam przebaczył mój grzech :] x2


*Godzien chwały jest Baranek
Ten co poszedł na śmierć
Ten co oddał życie swoje
Godzien przyjąć cześć.

Godzien chwały jest Baranek
Święty, święty jest Pan
Temu który jest na tronie
Niech brzmi nowa pieśń

Święty, święty, święty jest Pan Bóg wszechmogący,
Który był i jest i przyjdzie znów.
Całe stworzenie śpiewa Królowi królów pieśń
Tyś najcenniejszy jest i Ciebie uwielbiam


*Godzien jesteś, godzien jesteś,
Panie i Boże nasz.
Godzien jesteś przyjąć chwałę,
Chwałę, cześć i moc.

Ponieważ Ty wszystko stworzyłeś w swej mocy,
Wszystko stworzyłeś Ty sam.
I z woli Twojej zostało stworzone
Godzien jesteś wziąć cześć.


*1. [: Hosanna, Hosanna, Hosanna na niebiosach :] x2
Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią.
Wywyższony bądź Boże nasz, Hosanna niechaj ciągle brzmi!

2. [: Chwała, chwała Królowi Królów chwała cześć :] x2
Sławić chcemy Cię wciąż z radością i czcią.
Wywyższony bądź Boże nasz, Królowi Królów chwała cześć!


*1. [: Hosanna, Hosanna Królowi Królów, cześć. :] x2

Ref. [: Chwalmy Pana, śpiew niech nam brzmi.
Zmartwychwstał Pan i żyje dziś. Chwalmy Go, najwyższy On
I godzien wszelkiej czci. :] x2

2. Wielbimy, wielbimy, wielbimy Panie Cię!
Kochamy, kochamy, kochamy Panie Cię!


*1. I my, którzy wszystko liczymy,
Ciebie mamy za darmo.
Dajesz nam siebie w całości
I jesteś taki rozrzutny.

Ref. [: Każdy wschód słońca Ciebie zapowiada
Nie pozwól nam przespać poranka. :] x2

2. Dałeś nam siebie za darmo,
Twoja hojność zdumiewa.
Naucz nas liczyć dni nasze,
Niech człowiek już nie umiera.

3. Ty jesteś pełnią życia,
Daj nam Twojego chleba,
Daj nam oddychać wiecznością,
Twój oddech ożywia i wspiera.

4. Przyjdź Panie, przyjdź nareszcie
Jak przyszedłeś już kiedyś,
A co dzień nowy wschód słońca
Niech Ciebie nam zapowiada.


*[: Imię Pana chwalmy wciąż :] x3
Najwyższy On

[: Bo imię Pana jest mocną twierdzą
Z radością biegniemy tam, by cieszyć się :] x2


*[: Ja wierzę w to, że Jezus Panem jest. :] x3
Chwała Mu, cześć!

[: Dał szczęście mi, w me życie radość wlał. :] x3
Chwała Mu, cześć!

[: Dał miłość Swą, w me serce pokój wlał. :] x3
Chwała Mu, cześć!

[: Ja wierzę w to, że Jezus Panem jest. :] x3
[: Chwała Mu :] x 3 Cześć!


*1. Jak błogo wiedzieć: Jezus jest mój!
Jakże ten pokój słodzi mi znój!
On życie z nieba, wieczny w Nim dział
I odpuszczenie grzechów mi dał.

Ref. Chcę sławić Zbawcę swego po zgon,
Bo gdzież Zbawiciel większy niż On?
Kto może tyle pociech mi nieść?
Nikt, tylko Jezus, Jemu dam cześć!

2. Jemu żyć pragnę – to życia raj.
Śpiewaj Mu, serce, wdzięcznie Mu graj!
On mnie prowadzi przez mgłę i cień,
Gdy grzech się wzmaga, wnet wyrwie zeń.

3. Nikt z Jego ręki nie wyrwie mnie,
Z tego niezmiernie ja cieszę się;
Przeto też ufność w Nim tylko mam,
On do niebieskich wiedzie mię bram.


*1. Jak miłe są przybytki Twe, Panie zastępów.
Ma dusza tęskni do przedsionków Twych.
Tam serce me spokojne jest, Panie Wszechmocny,
Spod skrzydeł Twych pieśń chwały śpiewać chcę.

Ref. [: Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych :] x2
Niż gdziekolwiek tysiąc.

2. I tylko tego pragnę dziś – odnaleźć Ciebie,
Tam gdzie Twa moc i chwały Twojej blask.
I tylko tego pragnę dziś – odnaleźć Ciebie.
Tam gdzie Twa moc i chwały Twojej blask.

Łącznik: Me serce woła dziś – Tyś skałą, tarczą mi.
Radośnie śpiewam chwały pieśń,
O proszę, Panie weź i mocno przytul mnie
[: Chcę blisko Ciebie być :] x3


*Jestem tego pewien
Nic nie oddzieli nas
Od miłości Twojej Panie

Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie
Potęgi niebieskie, teraźniejszość, przyszłość, moce
Ani wysokość i głębokość, stworzenie też
Nic nie oddzieli nas.


*Jesteś blisko mnie, a tęsknię za Duchem Twym.
Kocham kroki Twe i wiem jak pukasz do drzwi.
Przychodzisz jak ciepły wiatr, otwieram się i czuję znów, że...

Twoja miłość jak ciepły deszcz,
Twoja miłość jak morze gwiazd za dnia,
Twoja miłość sprawia, że
Nieskończenie dobry Święty Duch,
Ogarnia mnie.


*[: Jesteś Królem, jesteś Królem, Królem jest Pan :] x2

O wznieśmy wszyscy nasze serca,
O wznieśmy wszyscy nasze dłonie
I stańmy przed obliczem Pana, wielbiąc Go.


*Jesteś moim Królem, jesteś moim Panem
Jesteś mą nadzieją i mym ideałem

Jesteś mym zbawieniem i mym pocieszeniem.
Przyjmij Panie za to wszystko dzisiaj dziękczynienie.


*[: Jesteś radością mojego życia
O, o, o Panie mój :]

[: Ty jesteś moim Panem :] x3
Na zawsze jesteś Panem mym.


*Jesteś święty, świety, któż Panie jest jak Ty?
Jesteś święty, święty, jeedyny godzien chwał.

Ref. Na zawsze będę Ci śpiewać, jak bardzo kocham Cię.
Tu w Twoich bramach, przy Twoim tronie
Znalazłem miejsce swe.


*Jesteś święty, wszechmogący,
(Jesteś święty) (wszechmogący)
Godzien chwały, chwały i czci
(Godzien chwały) (Chwały i czci)
Chcę podążać, wciąż za Tobą,
(Chcę podążać) (wciąż za Tobą)
Kochać Ciebie ze wszystkich sił
(Kochać Ciebie) (ze wszystkich sił)

Tyś jest panów Pan i królów Król
(Będę śpiewał i wielbił)
Zwycięski wódz, wszechmogący Bóg
(Mego króla, który godzien jest)
Tyś Emanuel, wielkie imię Twe
(Będę kochał, wywyższał)
Tyś zastępów Pan, wszechobecny Duch
(I w pokłonie oddam chwałę Mu)
Tyś jest żywy Bóg i łaskawy Pan
(Będę śpiewał i wielbił)
Twe królestwo trwa, Tyś odwieczny Bóg
(Mego króla, który godzien jest)
Tyś jest Alfa, Omega, miłość i moc
(Będę kochał, wywyższał)
Odkupiciel, przyjaciel, Mesjasz, co zbawił świat
(I w pokłonie oddam chwałę Mu)

Tyś pokojem mym, to dla Ciebie pragnę żyć


*Jesteśmy Panie, kapłaństwem Twym,
By wielbić majestat Twój,
By ogłaszać Twoje dzieła dziś,
By każdy Ciebie poznać mógł.
Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę,
A gwiazdy oddają Ci cześć.
Tyś jest Wszechmocny Wielki Pan
Twa władza i moc [: wiecznie trwa :] x2

Ref: Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech nasze głosy Ciebie czczą
Niech świątynia Twoja wypełni się chwałą
Niech głośno instrumenty brzmią


*Jesteśmy w Tobie, bezpieczni w Tobie
Schronieni każdego dnia
Ukryci w Tobie, obmyci z winy
Trzymasz w swym ręku nas
Ufam Tobie, wiem, że mogę
Dobre rzeczy dajesz mi
Jesteś dobry, nieskończony
Panie w miłości swej

[: Gdybym nie miał Ciebie
To nie miałbym niczego :] x2

Ty jesteś siłą mą nie ugnę się.
Kto ufa Tobie nie zachwieje się.


*1. Jeśli wiara rusza góry, niech porusza się
Przychodzimy tu z ufnością
[: Oczekując Cię :] x2

Jesteś Panem całej ziemi, a serce moje znasz
Jesteś Bogiem odkupienia, od zawsze kochasz nas

Ref. Oczekuję Cię, ręce me wznoszę dziś
Chwaląc Cię, Boże mój wielbię Cię
Śpiewam Alleluja

2. Obietnice Twoje pewne, wierność wieczna jest
Chcę być w Twojej obecności, potrzebuję Cię

Łącznik: [: Alleluja :] x4

Ref.


*Jezu, najpiękniejsze imię Twe.
Jezu, gdy się modlę słyszysz mnie.
Jezu, gdy upadam podnosisz mnie,
Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe.

Jezu, chcę uwielbiać imię Twe.
Jezu, wciąż ten sam nie zmieniasz się.
Jezu, usuwasz strach, zabierasz grzech,
Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe.

Jezu, jesteś Królem, co ma przyjść.
Jezu, dajesz miłość w niej chcę żyć.
Jezu, wznoszę głos, by sławić Cię,
Najpiękniejsze, wspaniałe imię Twe.


*Ref. Jezu, oddaję Ci serce swe
Chcę oddawać Ci cześć
Tylko w Tobie spocznie mój duch
Jezu, oddaję Ci serce swe
Chcę składać Ci hołd
Panie, w Twej mocy chronię się

1. W jednej kropli krwi Twej miłości
Z jednej Twojej łzy moje życie
Moja wolność jest

2. W jednym słowie Twym darowanym mi
W cieniu krzyża moja dusza
Woła Twoich rąk

Łącznik: [: Jesteś żywą wodą, jesteś mym pragnieniem :] x2
Ty znasz mnie całego, Ty wiesz dokąd idę
Ty znasz me cierpienie, Twa moc mnie podnosi


*1. [: Jezu panuj zawsze w życiu mym :] x2
Od początku jesteś Ty
Już na wieki będziesz moim Bogiem Jezu, Jezu

Ref. Nic już się nie liczy, tylko w Tobie wartość mam
Jesteś najważniejszy, wszystko inne traci sens, Panie mój

2. [: Jezu panuj zawsze w świecie tym :] x2
Od początku jesteś Ty
Już na wieki będziesz naszym Bogiem Jezu, Jezu

Łącznik: Z głębi serc wyznajemy Jezu jesteś Panem
Chwała i cześć, Tobie chwała i cześć

1. Jezu panuj zawsze w życiu mym...


*Jezu, Tyś wszystkim dla mnie jest
Jak żyć bez miłości Twej?
Jezu, otwórz me oczy,
Bym ujrzeć mógł Twej miłości cud.

Przyjdź i napełnij nas mocą Bożą co dnia
Tyś pokoju księciem, lekarzem dusz
Jesteś światłem, co w ciemnościach nie gaśnie.


*1. Jezus Chrystus za mnie zmarł
I za Ciebie Chrystus zmarł.
On za cały świat na krzyżu zmarł
I na siebie winę wziął.

Ref. Panie, dzięki Ci, że kochasz mnie.
Twoja łaska dla mnie jest.
Dzięki Ci, że zmyłeś winę mą.
Ja chcę zawsze z Tobą być.

2. Jezus dla mnie drogą jest
I dla Ciebie drogą jest.
On do Ojca przeprowadzi nas.
On na siebie winę wziął.

3. Jezus Chrystus woła mnie.
Jezus Chrystus woła Cię.
Powstań więc i idź naśladuj Go.
On na siebie winę wziął.


*1. Jezus daje nam zbawienie, Jezus daje pokój nam,
Jemu składam dziękczynienie, chwałę z serca mego dam.

Ref. Jezus siłą mą, Jezus pieśnią mego życia,
Królem wiecznym On, niepojęty w łasce swej.
W nim znalazłem to, czego szukałem do dzisiaj.
Sam mi podał dłoń, bym zwyciężał każdy dzień.

2. W Jego ranach uleczenie, w Jego śmierci życia dar.
Jego krew to oczyszczenie, Jego życie chwałą nam.


*Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam,
Kim jestem i kim chciałbym być.
Jezus, dla Jezusa wszystko to, co mam,
Kim jestem i chcę być.
Wszystkie me ambicje plany też,
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe.
Wszystkie me nadzieje plany też,
Powierzam Ci, oddaję w ręce Twe.

[: Tylko z woli Twej jestem wolny :] x2


*Jezus – imię cudowne ma
Boży Syn, człowieczy Syn
Baranek Pan
Radość ma, pokój mój
Łaska, co zwycięża strach
Jezus – imię cudowne ma


*Jezus – imię nad cały świat
Boży Syn przyszedł tu, by iść na krzyż
Daje dziś pokój mi
Mocą swą zabiera strach
Jezus – imię nad cały świat

Jezus – imię nad cały świat
Prawda w Nim, mam życie w Nim
Leczy mój ból
Kocha mnie i troszczy się
Mocą swą zabiera strach
Jezus – imię nad cały świat

Jezus – imię nad cały świat
Wybawił mnie, przy mnie jest
Każdego dnia
Powołał, przebaczył i uwolnił mnie
Mocą swą zabiera strach
Jezus – imię nad cały świat


*Jezus jest mym Zbawcą, przyjacielem mym
Gdy do szkoły idę, gdy się kończy dzień
W lekcjach mi pomaga, ze mną bawi się
Jezus przyjacielem i Panem moim jest.

I Jego, Jego kocham z całych sił
I Jego, Jego całym sercem swym
I Jego, Jego chwałę głosić chcę
Jezus przyjacielem i Panem moim jest


*[: Jezus jest pośród nas
Obecny tu w Duchu swym
Wszystkich nas wzywa On: zbliżcie się :] x2

[: Znów dotknij serc nasz Panie
Napełń nas swym Duchem
Dotknij serc nasz Panie, napełń nas :] x2


*Jezus, Jezus, Jezus, ile treści w imieniu tym
Zbawca, Mistrz mój, Jezus, jak woń kwiatów tchnie w sercu mym

Jezus, Jezus, Jezus, cała ziemia niech wieść tę zna
Ziemskich królestw czas skończy się wnet
Imię Jezus na wieki trwa.


*[: Jezus, Królem naszym jest,
Jezus nasz umiłowany :] x2

[: O wstań, o wstań święty Boże nasz,
O wstań, o wstań i zajaśniej nad nami :] x2


*Jezus najwyższe imię
Nasz Zbawiciel, książę pokoju
Emanuel, Bóg jest z nami
Odkupiciel, słowo żywota

Święty Bóg, Mesjasz prawdziwy
Jedyny Ojca Syn, umiłowany
Zgładził grzech, Baranek na wieki
Królów król i Panów Pan


*Jezus najwyższej godzien chwały
Jezus najwyższej godzien czci
Jego imię jest ponad wszystko
Niech niebo, ziemia zgodnie chwalą Go

I my w pokorze chcemy Go uwielbiać
Na imię Jezus każdy skłoni się
I każdy język wyzna, że to Chrystus Boży Syn
Panie nasz najwyższy przyjmij hołd

Wszelka władza i moc, i majestat
Są w rękach Twych, są w rękach Twych
Tak, władza i moc, i majestat
Są w rękach twych, są w rękach twych
Tyś Pan i Król, Boży jedyny Syn.


*Jezus zmartwychwstał – to wykonało się,
Szatan pokonany, Jezus złamał śmierci moc.
Jezus jest Panem, o Alleluja,
Po wieczne czasy Królem królów On.

[: Jezus jest Panem :] x6
Ponad całą ziemią tą.


*[: Jezus żyje, Alleluja :] x4
[: On zmartwychwstał, Alleluja :] x4
[: On mnie zbawił, Alleluja :] x4
[: On powróci, Alleluja :] x4
[: Alleluja, Alleluja :] x4


*1. Jezusa krew, ten święty zdrój
Oczyszcza serce me
I daje pewność, iż Bóg mój
Wziął mnie za dziecię swe.

Ref. O, ta krew, ta droga krew
Zgładza grzech i boży gniew
Strzeże mnie i w wątpień noc
Tej drogiej krwi cudowna moc!

2. Jedynie Jezusowa krew
Zwycięża diabła moc
Do życia wiedzie piekłu wbrew
Niweczy ciemną noc.

3. Jedynie krew z Jezusa ran
Da wejść do raju bram
Tej krwi wspaniały zdrój jest dan
Za twierdzę pewną nam.


*1. Już jaśnieje z daleka nam kraj
Okiem wiary widzimy go tu
Jezus wnet nam otworzy ten raj.
Źródła łaski, pokoju tam są.

Ref. [: Wnet, o wnet, jaki cud,
Wejdzie Pański z pląsaniem tam lud. :] x2

2. Cudne pieśni radości tam brzmią,
Jezusowi ku chwale i czci,
Ziemskie troski nieznane tam są,
I w pokoju wciąż płyną tam dni.

3. Z niezliczonych ust śpiew błogi brzmi,
Święty Duch wzniecił pienia te sam,
Miłość Bożą w Jezusie zbór czci,
O, jak błogo, jak błogo jest tam!


*1. Już nadchodzi ten dzień,
W którym Pan objawi się
I nie będzie już chmur,
Łzy przestaną w oczach lśnić,
Pokój zapanuje znów.
Hen, na złotym brzegu tam,
Jakiż dzień, wspaniały dzień da mi Pan!

Ref. Cóż to będzie za dzień,
W którym ujrzę Króla chwał,
Gdy popatrzę w cudną twarz Jezusa,
Który zbawił mnie.
Wtedy On mi poda dłoń,
By zabrać mnie na drugi brzeg!
Jakiż dzień, wspaniały dzień da mi Bóg!

2. Zniknie wnet smutek mój,
Ciężar, który barki gniótł;
Zniknie ból, znikną łzy,
Rozstań już nadejdzie kres,
I na zawsze będę z Tym,
Który za mnie życie dał.
Jakiż dzień, wspaniały dzień da mi Bóg!


*Każdy dzień upewnia mnie
Pan w miłości wierny jest
Któżby inny mógł jak On
Przebaczać co dzień
Boże wiem, jak ranię Cię
Często słabnę, gubię sens
Jednak Ty podnosisz mnie
I nadzieję dajesz mi

[: Nikt nie odbierze mi tego, co mam w Tobie :] x2

[: Pełnię miłości, pełnię radości, pełnię wolności
Mam w Tobie :] x2


*Każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień.
Każdy dzień z Jezusem rozprasza smutku cień.
Jezus mój mnie zbawił, oczyścił serce z grzesznych drgnień.
Każdy dzień z Jezusem jest słodszy niż miniony dzień.


*Każdy spragniony i słaby dziś
Niech przyjdzie do źródła
W wodzie życia zanurzy się
Ból i cierpienie niech odpłyną w dal
W morzu jego miłości
Serca uleczy dzisiaj Pan

Panie Jezu przyjdź
Wołam Panie Jezu przyjdź
Duchu Święty przyjdź
Wołam Duchu Święty przyjdź


*Kiedy milknie już muzyki dźwięk, tylko cisza gra.
Siadam u Twych stóp, pragnąc przynieść Ci uwielbienia pieśń.
Dam Tobie więcej niż pieśń, więcej niż tylko dźwięk,
Wiem nie wystarczy ci on.
Ty słyszysz więcej niż to, co słyszalne dla nas jest,
Ty słyszysz serca głos.

[: Więc wracam do źródła uwielbienia, a jesteś nim Ty,
Ty Panie jesteś nim. Nie chcę przynosić już nic innego,
Jak tylko to, kim, kim dla mnie jesteś Ty :] x2


*[: Kiedy nowy wstaje dzień, aż gdy słońce w cień kładzie się,
Boże imię chwalić chcę! :] x2
Niech imię to chwalą wszyscy słudzy Pańscy wraz! Chwalcie imię Jego: Pan!
Błogosławcie odtąd więc Mu na wieki już. Chwalcie imię Jego: Pan!


*1. Kiedy ranne wstają zorze,
Tobie ziemia, Tobie morze.
Tobie śpiewa żywioł wszelki,
Bądź pochwalon Boże wielki!

Ref. O Alleluja, o Alleluja!

2. Człowiek zaś, który bez miary,
Obsypany Twymi dary,
Coś go stworzył i ocalił,
Czemuż by Cię on nie chwalił?

3. Ledwie oczy przetrzeć zdołam
Już do mego Pana wołam,
Do mojego Boga w niebie,
Szukam Go wokoło siebie.

4. Wielu śmierci snem upadli,
Co się wczoraj spać pokładli.
My się jeszcze obudzili,
Byśmy Boże Cię chwalili.


*Kim jesteś Panie skoro dziś
Skruszyłeś kamień w sercu mym
Że Jordan zaczął płynąć wstecz
Jeziorem skała staje się

Otwierasz oczy ślepców i
Więzienia drzwi otwierasz Ty
Wielkie cuda czynisz w życiu mym
Któż jest wielki tak jak Ty


*Kłaniam się i składam hołd
U stóp Jezusa
I chwalić chcę miłości moc
U stóp Jezusa

[: Wołamy święty, święty, święty :] x3
Jest nasz Pan


*[: Kocham Cię, Panie kocham Cię,
Tyś jedynie Bogiem moim
Panem moim jest :] x2

Zmieniłeś życie me,
Obmyłeś mnie swą krwią,
Dałeś mi pokój swój,
Nazwałeś dzieckiem swym,
Uwielbiam Panie Cię,
Wysławiam imię Twe,
Wznoszę swe ręce wzwyż,
Tyś godzien chwały jest.


*Kolana zginam swe
Przychodzę przed Twój tron
Bo w miejscu świętym pragnę
Spotkać Cię

Twojej obecności szukam dziś
W swej świętości do mnie przybliż się

Jesteś wszystkim, czego pragnę
Czego potrzebuję
Całe moje życie w rękach Twych
Z głębi serca Panie
Niech modlitwa płynie
Pozwól mi zobaczyć
Pozwól mi zobaczyć Ciebie dziś


*[: Król królów, Pan panów
Chwała, Alleluja :] x2

[: Jezus – Książę Pokoju
Chwała, Alleluja :] x2


*Królów król, panów Pan, stworzyciel nieba, ziemi,
Ciebie też, oddaj Mu chwałę.
Pan wszechświata, Boży Syn, Książę Pokoju,
Odkupiciel dusz, oddaj mu chwałę.

[: Chwałę Mu daj :] x3
Wszechmocnemu Bogu.


*1. Królu mój, Królu chwały, Tyś mój cel, me pragnienie;
Jestem Twój, jestem cały, Twoim każde me tchnienie!

2. Tobie woń sieją róże, ptasząt wielbią Cię pienia,
Niech i ja Tobie służę każdą chwilą istnienia.

3. Chcę się słowem Twym żywić, Tobą żyć dniem i nocą;
Aż do krwi się sprzeciwić, walcząc z grzechu przemocą.

4. Chcę się wyrzec wszystkiego, co do Ciebie nie zbliża,
Chcę wśród ludu mojego głosić moc Twego krzyża!

5. Oto jestem, mój Królu, na Twe czekam rozkazy,
Nie znam ofiar, ni bólu, chcę je pełnić bez zmazy!


*Którzy oczekują Pana
Nabywają nowych sił
Podnoszą się w górę jak orły
Chodzą, a nie ustawają
Biegnąc, nie spracują się
Naucz mnie oczekiwać Cię

Naucz Panie czekać Ciebie
Na kolanach aż do dnia
Aż na moją modlitwę
Odpowiedź swą dasz
Naucz nie szukać tego,
Co człowiek daje mi
Tylko czekać na Ciebie,
Na to co dasz Ty


*Któż jest jak nasz Pan – nie ma innego
Któż jest jak nasz Pan – wielki i potężny
Któż jest jak nasz Pan, On jest godzien
[: Powstań i oddaj Mu chwałę :] x2

Chwalmy Go, chwalmy Go
Nasz Pan jest godzien chwały
Od wschodu aż po zachód
[: Imię Pana chwalmy wciąż :] x3

[: Powstań, uwielbiaj i oddaj Mu chwałę :] x2


*Lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych
Lepszy jeden dzień w domu Twym
Niż gdzie indziej Panie mój tysiąc dni
Lepiej w domu Twoim być
Niż gdzie indziej spędzać czas
W tobie radość pokój i zbawienie jest

Ref. Jesteś mą nadzieją, jesteś mym schronieniem
Moją twierdzą – nie boję się
Wywyższam, chwalę Cię, ja kocham Cię


*Łaska Twoja, Panie, wielka jest,
Wielbią Cię za nią wciąż usta me.

Za Twoją miłość dziękuję Tobie Panie,
Za ufność jaką, co dzień dajesz mi.
Za zbawienie, które jest moim udziałem,
Za pewność z jaką kroczę w przyszłe dni.

Za Twego Ducha, który wzmacnia moje serce,
Pokazuje jaką droga kroczyć mam.
Bym Bożą wolę wypełniać mógł zupełnie,
Gdy przed Ojcem stanę twarzą w twarz.

Wielbią Cię usta, wielbią moje ręce,
Wywyższa Ciebie dusza moja dzisiaj.
Jesteś jak źródło wody czystej,
Jesteś spełnieniem mego życia.


*Majestat Twój nie wstrzymał Cię,
Korony swej wyrzekłeś się,
Wydany byłeś w ręce tych, których stworzyłeś.
Mój grzech, mój brud zmazałeś sam,
Kiedyś za mnie zmarł i zmartwychwstał,
Teraz rządzisz – Ty nad niebo wywyższony.

Tylko Ciebie, Panie wielbić chcę,
Bo tylko Ty zdobyłeś serce me.
Po wieki wieczne będę kochać Ciebie, Panie
Bo tylko Ty zdecydowałeś się
Umrzeć za mnie i wyzwolić mnie
Tobie Panie więc dziś śpiewam w uwielbieniu pieśń.


*1. Mam przyjaciela, pełen On miłości,
On spłacił cenę mej wolności krwią.
Gdym błądził w grzechu zaprzedany złości,
On znalazł mnie, przyciągnął na pierś swą.

Ref. Chcesz pytać się o drogie imię Jego,
Gdzie mieszka On, gdzie szukać Jego masz.
On zwie się Jezus, u stóp krzyża swego
Dziś czeka ciebie, czy Mu serce dasz.

2. Me serce miłość Jego ozłociła,
A Jego krzyż balsamem stał się mym,
Pokój i radość mnie opromieniła,
Jasnością dusza wypełniła się.

3. I tobie On otwiera dziś ramiona,
Więc odłóż grzech i miłość świeckich złud,
I tobie będzie wina odpuszczona,
A wtedy poznasz ty Golgoty cud.


*[: Miłość Jezusa jest ponad wszystko :] x3
Alleluja

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem
I cieszy się każdym moim gestem
Alleluja
Boża radość mnie rozpiera.


*Ref. Mocno wierzę w niebo, w którym mieszka Ojciec Bóg.
Wierzę też w Jezusa, który wyrwał mnie z mych wszelkich trwóg.

1. [: „Wykonało się” - rzekł nasz Pan, gdy na krzyżu za nas zmarł.
„Wykonało się” - rzekł nasz Pan, gdy swe życie za nas dał :] x2

2. Pan okazał nam łaskę swą, gdy na krzyżu za nas zmarł.
Pan okazał nam łaskę swą, gdy swe życie za nas dał.
Pan okazał nam miłość swą, gdy na krzyżu za nas zmarł.
Pan okazał nam miłość swą, gdy swe życie za nas dał.


*Moim pasterzem Pan
Jego łaska trwa
[: Wszystko mam, wszystko mam
Moim pasterzem Pan :] x2


*Mój Bóg jest źródłem mego życia
Swą łaską obdarza mnie wciąż

I według bogactwa chwały swej
Obdarza moje życie codziennie
Daje mi aniołów, co strzegą wciąż mnie
[: Mój Jahwe o mnie troszczy się :] x2


*Mój Jezu, mój Zbawco
Nie ma nikogo jak Ty
Po wszystkie dni chwalić Cię chcę
Wielkiej Twej miłości moc
Pociechą i tarczą, Tyś siłą ucieczką mą
Niech wszystko to, co życie ma
Nie przestanie wielbić Cię

Wykrzykuj Panu niech pieśń wzniesie się
Moc i majestat Królowi chciej nieść
Wzgórza, pagórki zanucą swą pieśń
Na imienia Twego cześć
Śpiewam radując się z dzieła Twych rąk
Chcę zawsze cię kochać, przy Tobie być wciąż
Nic nie dorówna wszystkiemu, co dałeś mi.


*1. Mój Odkupicielu, przebaczyłeś mi.
Niosłeś na ramionach ciężar moich win.
Nic nie mogę dodać do ofiary Twej.

Ref. To nie moja moc, nie moje starania,
To nie moja mądrość, to łaska Twa.
Najwspanialszy dar, źródło mojej siły,
Dzięki łasce Twej, żyję, dzięki niej.

2. Blisko Twego serca moje serce jest.
Dusza moja wielbi, pragnie oddać cześć.
Nic mnie nie odłączy od miłości Twej.


*Mój Pan jest godny wszelkiej czci.
Godzien chwały Boży Syn.
Mój Pan jest godny wszelkiej czci.
Godzien chwały Boży Syn.
Chcę chwałę Jego głosić w życiu swym,
Śpiewać nową radości pieśń,
Głosić wspaniałe dzieła Jego wciąż,
Chwały godny jest Pan.


*Mów do mnie Panie, chcę słyszeć Cię
Przyjąć od Ciebie, co masz dla mnie.
Nie chcę się chować, lecz w Tobie skryć.
W cieniu twym Panie chcę iść.

[: Święty, potężny jesteś Panie nasz,
Przed Tobą dziś możemy stać,
Dzięki łasce, nie dzięki nam samym :] x2


*1. [: Na kolanach będziemy łamać chleb :] x2

Ref. Kiedy klęcząc oblicze swe zwrócę na słońca wschód,
Nade mną Panie litość miej

2. [: Na kolanach będziemy wino pić :] x2

3. [: Na kolanach będziemy modlić się :] x2


*1. Na początku zanim Ty stworzyłeś cały świat
W swoim sercu planowałeś nas

Jeśli nie my, to skały będą wielbić, śpiewać Ci,
Żyję po to, by chwałę oddać Ci

Ref. Boże wszechwieczny i Królu nieba,
Kto może dorównać Ci?
Jestem dla Ciebie, Tobie chcę śpiewać,
Jak mógłbym nie wielbić Cię?

2. Będę śpiewać, aż klęska w zwycięstwo zmieni się
Z Twoją mocą wygram każdy bój.

Łącznik: [: Jesteś jedyny, niedościgniony, nikt nie dorówna Ci
Jesteś jedyny, panuj nam wiecznie, Bóg godzien chwały jest :] x2

3. [: Ześlij ogień, aby kościół Twój mógł silny być
Z Twoją mocą, wygramy każdy bój :] x2


*Nad wszelką władzą, nad królów rząd
Ponad naturą i wszystkim, co tu jest
Nad mądrość świata i ludzkich dążeń moc
Jesteś tutaj zanim powstał świat

Ponad królestwa i trony ich
Nad cuda świata nieznane dotąd nam
Nad bogactw czar i skarby ziemi tej
Jak mam zmierzyć pełnię chwały Twej?

[: Krzyż i grób, wyznaczono Ci
Gotów śmierć, odrzucenie wziąć
Tak jak kwiat, wdeptany w ziemi pył
Zstąpiłeś tu, aby być, ponad tym :] x2


*Nadzieję odnalazłem w Nim
On moją siłą światłem mym
On fundamentem twierdzą tą,
Co zniesie najstraszniejszy grom
Miłości szczyt, pokoju Bóg
Uciszy strach, nasyci głód
On pocieszyciel, życia sens
W Jego miłości schronię się.

W Chrystusie Bóg objawił się
W bezbronnym dziecku w Betlejem
Na ziemię zszedł, by zbawić nas
By przebaczenia nastał czas
Na krzyżu zmarł za każdy grzech,
By uspokoić Boży gniew
Uwolnił mnie z ciężaru win
Umarłem z nim i żyję w Nim.

Zatryumfował stary wróg,
Gdy w ciemnym grobie spoczął Bóg,
Lecz krótko trwała złego moc
Zmartwychwstał Pan minęła noc
Przez swoją śmierć uwolnił mnie
Umierać z nim i żyć z nim chcę
Przekleństwo zdjął, odkupił z win
On we mnie jest, ja jestem w Nim.

W Nim nawet śmierć niestraszna jest
Chrystusa moc ochrania mnie
Od pierwszych chwil po życia kres
Wytycza drogi mojej bieg
Ni grzechu zło, ni ludzki sąd
Nie wydrze mnie z Chrystusa rąk
A gdy mnie weźmie, gdzie mój dom
Z radością pójdę tam gdzie On.


*Nasz Bóg jest potężny w mocy swej
Króluje nad nami dziś
Z nieba rządzi
W mocy miłości, mądrości swej


*1. Nasz Ojcze nieskończony,
Wszystko stworzyłeś Ty, Wszechmogący
Świętego Ducha mocą poczęty został Syn
Jezus, nasz Zbawca

Ref. Tak, ja wierzę w Boga Ojca
W Syna, którym Jezus jest
Wierzę też w Świętego Ducha
Bóg jest w osobach trzech
Wierzę także w zmartwychwstanie,
Że powstaniemy znów
Wyznaję to, wierzę w imię Jezus

2. Nasz sędzio, nasz obrońco
Cierpiałeś za nasz grzech, a nam przebaczono
Ty zszedłeś do ciemności i w chwale wzniosłeś się
Zająłeś w niebie tron

Łącznik: Wierzę, że Bóg jest
Wierzę, że pokonał śmierć
Wierzę, że to Chrystus Panem jest

3. Wierzę, że jest życie wieczne
Że na ziemię przyszedł Bóg
Wierzę we wspólnotę świętych
I święty kościół Twój
Wierzę w nasze zmartwychwstanie,
Gdy Jezus przyjdzie znów
Wyznaję to, wierzę w imię Jezus


*Nasz Pan to wspaniały wielki Bóg,
Który włada nad światem.
Niech wszyscy ludzie wiedzą
Jak wielki jest nasz Pan.


*Nie chcę więcej samych słów, chcę naprawdę Ciebie znać,
Nowe serce we mnie stwórz, abym bardziej szukał Ciebie.
Ojcze duch mój pragnie, spocznie tylko w Tobie.

[: Abba, Ojcze należę do Ciebie :] x4

Niepojęty wielki Bóg, Ty stworzyłeś wszechświat cały,
Jakże jasny jest dom Twój, Twe królestwo przebaczenia.
Człowiek postał z Twoich rąk tak, by kochać Ciebie.


*1. Nie chcę zbyt wysoko sięgać, Panie
Patrzeć tam, gdzie pycha lśni i chwała
Chociaż tak wyniosłe ich mieszkanie
Choć zazdrości godny świata pałac.

Ref. Oczekuję Ciebie, Panie, jesteś mym oczekiwaniem
Uspokajasz serce moje, uciszeniem jesteś i pokojem mym.

2. Nie chcę, by się wywyższało serce
Wszystko czego pragnę to Twe progi
W ciszy na Twym progu siedzieć będę
Cieszyć się, że jesteś moim Bogiem.


*[: Nie ma imienia nad imię Jezus
Tylko to imię tak piękne jest
Nie ma imienia nad imię Jezus :] x2

Jezus jest światłem, co rozjaśnia mrok
Jezus jest życiem dla duszy i serca
On jest nadzieją, miłością i mocą
Jedyną drogą i prawdą jest On


*Nie ma za trudnych spraw, nie ma zbyt błahych też
Dla Ciebie Panie – Ty przecież wszystko wiesz
Każdą potrzebę znasz, słyszysz mój śmiech i płacz
Dla Ciebie Panie to przecież ważne jest

Ja wiem, że wszystko jest możliwe,
Że nie ma rzeczy bez znaczenia
Dlatego modlę się do Ciebie, dobry Panie
I wiem, że zanim powiem słowo
Ty Boże znasz już całe zdanie
Uwielbiam Ciebie, Twoja wola niech się stanie

Nie zaskoczę Cię, wiesz o mnie wszystko
Wiesz, co było, znasz moją przyszłość
Niepojęte, że Ty Panie kochasz mnie!


*1. Nie, nie chodzi o mnie
Jestem tu dla Ciebie
Nie chcę śpiewać pustych słów
Nie, nie szukam wrażeń
Szukam Ciebie, Panie
Przyjmij chwałę z moich ust

Ref. Ja tylko śpiewać chcę
Jeśli z tego cieszysz się
Jeśli to uwielbia Cię
Sam śpiew nie znaczy nic
Jeśli serca nie ma w nim
Najważniejszy jesteś Ty

2. Nie chcesz ideału
Tylko duszę całą
To, co mam, oddaję Ci
Nie tylko śpiewem, co trwa przez chwilę
A całym życiem chcę wielbić Ciebie
Jeśli mam śpiewać, to w jednym celu
Wszelka chwała, Panie, Twoja jest.


*Nie szczycę się mądrością Panie,
Nie szczycę się z dostatku mych sił
Nie jestem dumny z tego, co posiadam
Tylko Tobą Panie szczycę się

Jakże wzniosły jest Twój tron
Ty rządzisz narodami
Jakże wzniosły jest Twój tron
Cała ziemia drży
Jakże wzniosły jest Twój tron
Stwórco mój, Zbawco mój
Tylko Tobą szczycę się


*[: Niech Alleluja Bogu brzmi :] x2
[: Niech Alleluja :] x2
Niech Alleluja Bogu brzmi!

[: Jezus zmartwychwstał chwała Mu :] x2
[: Jezus zmartwychwstał :] x2
Jezus zmartwychwstał, chwała Mu

[: Jezus powróci wkrótce znów :] x2
[: Jezus powróci :] x2
Jezus powróci wkrótce znów!

[: Jezus wciąż żyje w sercu mym :] x2
[: Jezus wciąż żyje :] x2
Jezus wciąż żyje w sercu mym!


*Niech będzie chwała i cześć i uwielbienie,
Chwała i cześć Jezusowi!
Chwała! Niech będzie chwała!
Tak! Jemu chwała i cześć!


*1. Niech mój Pan stanie się
Mocnym grodem, twierdzą mą
Źródłem mocy w każdy czas
On pieśnią mą jest
Niech mój Pan stanie się
Ucieczką w chwili trwóg,
Okupem za mój los.
On pieśnią mą jest

Ref. [: Dobry jest, On dobry jest :] x2

2. Niech mój Pan stanie się
Wiatrem mocnym w żaglach mych,
Kotwicą pośród fal.
On pieśnią mą jest
Niech mój Pan stanie się
Ogniem w sercu mym
I echem dobrych dni
On pieśnią mą jest

Łącznik: [: Ty nie opuścisz mnie, nie opuścisz nigdy mnie :] x2


*[: Niech nas ogarnie łaska Panie Twa,
Duch Twój Święty niech dotknie nas :] x2


*Ref. Niech płonie ogień, niech płonie,
Niech płonie ogień Twój, niech płonie,
Niech płonie ogień, niech płonie
I niech oczyszcza nas.

1. Szukam Ciebie za dnia i o poranku,
Wznoszę ręce swoje,
Patrzę w niebo, podziwiam Twoją wielkość
Wznoszę ręce swoje,
Ty ogarniasz mnie jesteś blisko tak,
Ty masz chwałę i moc, więc jestem,
Jestem dziś.

Łącznik: Niech płynie moc, niech płynie,
Niech płynie Twoja moc, niech płynie
Powiewem swego Ducha oczyszczaj Panie nas,
Prosimy Ciebie przyjdź, niech płonie Twój ogień w nas.


*Niech światło Twe, Panie światło Twe
Oświeca nas
O, zbaw nas od zła, swe życie nam daj
Wskaż drogę swą w najciemniejszą noc
Niech Twe światło świeci nam

Niech łaska twa, wielka łaska twa
Ogarnia nas
O, zbaw nas od zła, swe życie nam daj
Wskaż drogę swą w najciemniejszą noc
Łaską swą ogarnij nas

Niech miłość twa, wielka miłość twa
Wypełnia nas
O, zbaw nas od zła, swe życie nam daj
Wskaż drogę swą w najciemniejszą noc
Łaską swą ogarnij nas
Niech Twe światło świeci nam


*1. Niech Twój Święty Duch dziś przenika mnie
I niech zawsze już gości w duszy mej

Ref. I niech spadnie deszcz błogosławieństw twych
Ojcze obmyj mnie, Duchu Święty przyjdź

2. Duchu Święty przyjdź, działaj z mocą w nas
Duchu Święty przyjdź, przemień smutku czas

Łącznik: Daj radości czas, daj pokoju czas
Daj wolności czas, daj miłości czas


*Niechaj zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię,
Życiodajny spłynie deszcz na spragnione serce,
Odnów mnie i uświęć mnie, uwielbienia niech popłynie pieśń.

[: Chwała Jezusowi, który za mnie życie dał,
Chwała Temu, który pierwszy umiłował mnie.
Jezus, tylko Jezus Panem jest :] x2


*Ref. Niepojęta łaska Jego wciąż dosięga nas
Gdy podnosi, przemienia serca i uwalnia nas.
(Prawda ta.)

1. On jest ojcem sierot,
Opiekunem wdów jest dobry Bóg
Dom swój daje wszystkim opuszczonym,
Zsyła deszcz obfity
Na to co spragnione i wyczerpane jest
Dobry jest dla biednych
W łasce swej nasz Bóg do nas uniżył się

2. On zna każde serce,
Nie odwraca się, gdy wzywamy Go
Kocha nas pomimo tego,
Że tak niewiele możemy Mu dać.


*Nikt w świecie nie jest jak mój Jezus
Nikt w świecie nie jest jak mój Pan
Nikt w świecie nie może zrobić tego, co On
On jest najwyższy, a imię Jego wielkie jest

On mnie obmył z grzechów swoją krwią
On radością napełnił duszę mą
On mnie zbawił i dał mi całkiem nowe życie
Jezus Chrystus moim Panem jest!


*1. O, cudowny jest mój Zbawiciel,
Który za mnie na krzyżu zmarł,
Za mnie przelał swą krew, dał życie,
Bym ja, grzeszny zbawienie miał.

Ref. Za mnie zawisł na krzyżu On,
Za mnie zawisł na krzyżu On.
Za me grzechy męczeński poniósł zgon,
Za mnie zawisł na krzyżu On.

2. On zostawił niebiańską chwałę,
By wykonać Ojcowski plan,
I na świat zszedł jak dziecię małe,
Przyjął nędzny człowieczy stan.

3. To za grzech nasz On był zraniony,
Nasze winy na siebie wziął,
Potem odszedł w niebiańskie strony,
Przygotować tam dla nas dom.


*[: O miłości Twej zawsze śpiewać (chcę)
O miłości Twej zawsze śpiewać :] x2

Od szczytów gór po krańce mórz
Miłości rzekę słychać już
Otwieram dzisiaj serce me
Byś uzdrowienie dał mi swe
Mym szczęściem w Twojej prawdzie stać
I swoją rękę Tobie dać
Już zawsze będę wielbić
Miłość Twa tak wielka


*O Panie nasz! Jak wspaniale imię Twe objawia się.
O Boże nasz! Cała ziemia pełna chwały Twojej jest!
Wielbimy, hołd Ci oddajemy, sławimy święte imię Twe!
Niech nasza pieśń dla Ciebie brzmi, wielbimy imię Twe!


*1. O Panu bądź cześć, że nas kocha – swój lud,
Że nas kupił swą krwią, wiedzie w cudny swój gród!

Ref. Alleluja, bądź pochwalon! Niech Twa cześć płynie wzwyż!
Alleluja, bądź pochwalon! Błogosław nam dziś.

2. O, Panu bądź cześć, iż nam Ducha On dał!
Życie nowe w nas tchnął, a do serc pokój wlał.

3. Niech płynie dziś wzwyż cześć i chwała i moc
Barankowi, że śmierci pokonał już noc


*1. O pozwól Zbawcy, by cię dotknął
Swoim Duchem, łaską swą.
Pozwól Mu, by zaspokoił serce Twe.
Zabierze to, co ci przeszkadza
Czystym sercem chwalić Go.
Święty Duch niech mocą swą uzdrowi cię.

Ref. Jezu, o Jezu przyjdź napełnij mnie
Jezu, o Jezu lud Twój błaga Cię.

2. O przyjdź, z wdzięcznością śpiewaj pieśni
Gdyś radości pełen jest.
Ręce wznieś z ufnością Panu powierz się.
Dziś oddaj Jemu wszelki smutek,
Cały ból i wszystkie łzy
I w imieniu „Jezus” śmiało w życie idź.


*1. Oczyść serce me,
Chcę jak złoto lśnić i jak czyste srebro
Oczyść serce me,
Chcę czystego złota blaskiem lśnić

Ref. Zstąp ogniu zstąp, przyjdź oczyść serce me
Pragnę być święty Tobie oddany, Panie
Chcę zawsze być święty,
Tobie mój Mistrzu na zawsze oddany
Gotów, by służyć Ci

2. Oczyść serce me,
Obmyj swoją krwią, spraw bym mógł być święty
Oczyść serce me
Z najtajniejszych grzechów oczyść mnie.


*Od świtu aż po nocy cień, od świtu aż po nocy cień
Inspirujesz chwały pieśń, co płynie z nas by dotknąć Cię
I chwalić imię Twe

[: Twe imię - jest warowną mocną twierdzą
Twe imię - jest najlepszym mym schronieniem
Twe imię - każdy język niech wykrzyczy
Bo tylko w Nim zbawienie jest - imię Twe :] x2

W Twym imieniu modlę się, przyjdź wypełniaj serce me
Daj siłę, by dla Ciebie żyć i chwalić imię Twe


*Oddychać Tobą chcę, Ty żyjesz w duszy mej
Obecność święta, we mnie sam Bóg

Tyś mój codzienny chleb, poznawać Ciebie chcę
Twe słowo święte karmi dziś mnie

A ja tak pragnę Ciebie, bo wiem bez Ciebie zginę


*On Królem jest,
Oddaj Jemu chwałę, cześć.
W pokorze stań przed Jego tron.

Podnieś swój głos na widok wspaniałości tej
I oddaj Mu chwałę, oddaj Mu chwałę,
Oddaj Mu chwałę i cześć.

Podejdź i stań,
Przed Barankiem, co na swoim tronie
W wielkim majestacie trwa.

Błogosław Go z wdzięcznym sercem
Oddaj Panu pokłon,
Głośno przed Nim wznieś swój głos!


*On Panem jest i On włada wciąż
On Panem jest
On stworzył niebiosa i rozjaśnił mrok
On Panem jest
Jego drogi, kto zna, jest silniejszy niż zło
On Panem jest
On w mocy przychodzi, gdy wzywamy Go
On Panem jest

[: Objaw moc swą, o Panie nasz :] x2

Nadzieją dla Polski jest Twa ewangelia
Tyś Panem jest
To Boża jest moc, to moc zbawienia
Tyś Panem jest
Nie szukamy bogactwa, lecz patrzymy na krzyż
Tyś Panem jest
Twego Ducha wylanie chcemy widzieć już dziś
Tyś Panem jest


*1. Opuścił tron dzieckiem był,
Na ziemię zszedł swą chwałę skrył,
Ażeby tu sługą być.
Swe życie dał bym ja mógł żyć.

Ref. To Pan nasz Bóg, to sługa-Król
Zaprasza dziś, by za Nim iść
I życie swe wciąż w ofierze składać Mu,
Bo godzien czci jest sługa-Król.

2. W ogrodzie tam stoczył bój,
Na siebie wziął mój ciężar win.
Wycierpiał strach, gorycz, ból.
Lecz Ojcu rzekł: „Bądź wola Twa.”

3. Spójrz, oto ran krwawy ślad,
Gdzie gwoździe wbił okrutny grzech.
Tak cierpiał Pan, Stwórca gwiazd,
Ofiarą był za grzechy twe.

4. Więc uczmy się służyć tak,
By w życiu swym tron Jemu dać.
Znać bliźnich ból, pomoc nieść
I sługą być jak Chrystus Pan.


*[: Otwórz me oczy o Panie
Otwórz me oczy i serce
Chcę widzieć Ciebie :] x2

[: Wywyższonego widzieć chcę,
Ujrzeć Ciebie w blasku Twej chwały
Wylej swą miłość i moc
Gdy śpiewam święty, święty, święty :] x2

[: Święty, święty, święty :] x3
Chcę widzieć Ciebie.


*1. Pan Bóg jest moim pasterzem
Nad wody spokojne mnie wiedzie
Na łąkach zielonych mnie pasie
Niczego mi dziś nie braknie
Duszę moją pokrzepia
Ta obietnica jest pełna
Bezpieczną mnie drogą prowadzi
Pociesza, gdy smutek na twarzy

Ref. Choćbym szedł ciemną doliną
Zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną
Choćbym szedł ciemną doliną
Zła się nie ulęknę, bo Tyś ze mną jest

2. Oliwą mą głowę namaszczasz
Kielich bez końca napełniasz
Twa dobroć i łaska na wieki już przy mnie są


*1. Pan jest mocą swojego ludu
Pieśnią moją jest Pan
Moja tarcza i moja siła
To mój Bóg. Nie jestem sam.
W Nim moja siła. Nie jestem sam.

2. On prowadzi mnie drogą prawdy
Wspiera każdy mój krok
Łaską darzy każdego dnia
To jest mój Bóg. Nie jestem sam.
W Nim moja siła. Nie jestem sam.

3. A na końcu da mi koronę
Za zwycięski mój bieg
Wiec oddaję chwałę dziś Mu To jest mój Bóg. Nie jestem sam.
W Nim moja siła. Nie jestem sam.


*[: Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie
|: Na niwach zielonych pasie mnie,
Nad wody spokojne prowadzi mnie :| x2 :] x2

[: I choćbym szedł doliną ciemną i niebezpieczną
|: Niczego lękać nie będę się,
Bo Pasterz ze mną jest i wspiera mnie :| x2 :] x2

[: Dobroć i łaska Jego dobrocią nieustanną
|: Gdy w domu Ojca zamieszkam już
To miłość swoją ofiaruję Mu :| x2 :] x2


*Pan mój cudowny jest, imię potężne ma.
Jezus – to imię brzmi. Jezus – mój Pan.
Potężnym Bogiem On, nad wszystko Jego tron.
Jezus – to imię brzmi. Jezus – mój Pan.

On mym pasterzem, skałą odwieczną,
Wszechmocnym Bogiem On jest.
Hołd Mu oddajmy, pieśnią Go czcijmy.
Jezus – to imię brzmi. Jezus – mój Pan.


*1. Pan mój Odkupiciel, Jezus, Boży Syn,
Mesjasz i Baranek Boży, Święty Pan.

Ref. Boże Ojcze dzięki Ci, żeś Syna swego dał
I Ducha zesłałeś swego, by pomagał nam

2. Mój Odkupicielu, któż dorówna Ci?!
Tyś ofiarą doskonałą, godnyś najwierniejszej czci.

3. Gdy Cię spotkam, Panie, ujrzę Twoją twarz.
Będę Ci z radością służyć już po wieczny czas.


*1. Pan mym pasterzem wszystko mam
Na swoich niwach pasie mnie
On wiedzie mnie do cichych wód co dnia
Ma dusza spokojna jest

Ref. [: I będę ufać Ci :] x2
Twoja łaska ze mną jest
Twa dobroć otacza mnie

2. Doliną ciemną choćbym szedł
Niczego nie ulęknę się
Ty jesteś ze mną laska Twa i kij
Pocieszy i wesprze mnie


*Pan skałą i twierdzą i wybawieniem moim,
Bóg moją opoką, na której polegać chcę.
Tarczą, rogiem zbawienia mego, warownią moją jest,
Wołam: „Niech będzie pochwalony Pan!”


*Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał, uwielbiajmy go
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Oddajmy Jemu cześć

Królem jest Pan, Jego prawda na wieki trwa
Niebo i ziemia radujcie się Jego imieniem
Pan wywyższony, nasz Król wywyższony
Wśród chwał


*Panie chwalę imię Twe
Wznoszę pieśni uwielbienia
Zawsze jesteś blisko mnie
Darzysz łaską przebaczenia

Przyszedłeś z nieba na świat, by drogą być
Dałeś przybić się na krzyż, by grzech mój zmyć
Nie zatrzymał Ciebie grób, niebo znów ujrzało Cię
Panie chwalę imię Twe


*Panie jestem tu, dotknij mocno mnie, bo chcę
Znowu poczuć to, że Ty kochasz mnie
Panie dobrze wiem, kim jestem i dlatego chcę
Zmieniaj to, co złe w miłości swej

Przy mnie bądź, otocz mnie miłością
Trzymaj mnie mocno w dłoni swej
Ulecieć chcę do góry tak jak orzeł
Uniosę z Tobą się, Ty sam poprowadź mnie
W miłości swej

Otwórz oczy me, chcę oblicze widzieć Twe
Chcę zawsze wiedzieć to, że Ty jesteś tu
Zmieniaj myśli me, chcę poznawać drogi Twe
I żyć każdego dnia miłością Twą


*Panie mocy moja, twierdzo moja
Ucieczko w dniu niedoli
Siło moja, skało moja
Na której oprę się

Narody z krańców ziemi poznają Twoją moc
Wyznają, że Ty jesteś Pan

[: Ty mówisz do mnie: „Nie bój się” :] x2
Codziennie Twemu słowu ufać chcę


*Panie mój jesteś blisko mnie, pokój Twój znów odczuwać chcę.
Boże mój Ty tak kochasz mnie, miłość swą w serce moje wlej.

[: Czuję wciąż miłość Twą, czuję wciąż pokój Twój,
Uwielbiam imię Twe, uwielbiam Cię. :] x2


*Panie my Twoje dzieci wybrane w imieniu Twym
Jedno serce i cel nas gromadzi,
By wielbić Cię i śpiewać hymn

Tylko Ty Panie jesteś fundamentem, nie musimy się bać
Gdy nadejdą burze my będziemy trwać
[: Bo Ty zbawiłeś nas :] x2


*Panie nasz, potrzebujemy Cię, bo nie ma w nas siły,
Boże nasz szukamy Cię, zmieniaj nas zawsze
Panie nasz pragniemy być jak Ty, Ty dajesz nam wolność.

[: My biegniemy, by poznać Cię,
My biegniemy, by zyskać życie swe :] x2


*Panie pragnę kochać Cię
Coraz mocniej z dnia na dzień
Jesteś wspaniałością mą
Panie pragnę kochać Cię

Wszystko daję Jezusowi
Z jego łaski pragnę żyć
Czy ktoś może zgłębić miłość,
Którą Bóg okazał nam
Jak cudowna jest ta chwila
Gdy przebywać mogę z Nim
Widzieć piękno Jego chwały
I kochać Go


*[: Panie Twój tron wznosi się
Nad wszystkie ziemie świata.
Jesteś najwyższy Panie mój,
Królu mój. :] x2

[: |: Wywyższamy Cię :| x3
Panie nasz. :] x2


*1. Po całej ziemi tej Ty rządzisz sam
Górski strumień i słońce stworzyłeś nam
Lecz mój jedyny cel, jedyna prośba ma
Byś Ty panował we mnie sam

Ref. Panuj we mnie dziś Panie w mocy swej
Nad każdym moim snem
W najmroczniejszy dzień Tyś Panem jest
Nad wszystkim tym, co mam
Więc panuj we mnie Jezu sam

2. Każda moja myśl, każde słowo me
Niech będzie piękne i niech odzwierciedla Cię
Ty znaczysz więcej niż to, co na ziemi mam
Więc panuj we mnie Jezu sam


*Pokojem moim Bóg,
On skruszył wszelki mur
Pokojem Bóg, pokojem mym

[: Złóż na Niego ciężar swój,
On ci pomoc swą da
Pokojem Bóg, pokojem mym :] x2


*1. [: Postanowiłem iść za Jezusem :] x3 Nie wrócę już, nie wrócę już.

2. [: Chociaż samotny tą drogą idę :] x3 Nie wrócę już, nie wrócę już.

3. [: Ten świat jest za mną, a krzyż przede mną :] x3
Nie wrócę już, nie wrócę już.

4. [: Ach zabierz świat ten, a daj mi Zbawcę :] x3
Nie wrócę już, nie wrócę już.


*[: Powietrzem moim jest :] x2
Obecność Twoja, święta w sercu mym
[: Powszednim chlebem mym :] x2
Twe żywe słowo dane mi dziś.

Bez Ciebie nie mogę już żyć
Dla Ciebie me serce chce bić


*1. [: Powróci Pan, Alleluja! :] x2
Czyś gotów jest, gdy przyjdzie On? Alleluja, Alleluja!

2. [: Czyś gotów jest, gdy przyjdzie On? :] x2
Jeśliś jest gotów, weźmie cię! Alleluja, Alleluja!

3. [: Jeśliś jest gotów, weźmie cię! :] x2
I będziesz z Nim królować tam! Alleluja, Alleluja!

4. [: I będziesz z Nim królować tam! :] x2
A radość wiecznie będzie trwać! Alleluja, Alleluja!

5. [: A radość wiecznie będzie trwać! :] x2
I wszyscy śpiewać będą tam! Alleluja, Alleluja!


*Póki mego życia Panu śpiewać chcę, grać memu Bogu póki życia starczy mi.
Niech Ci będzie Panie miła moja pieśń! Będę radować się w Bogu, Panu mym!
[: Błogosław, duszo moja Panu! Alleluja :] x4


*1. Pragniesz-li przekleństw swych grzechów się zbyć,
- Jest moc w świętej krwi, moc w świętej krwi.
O, pójdź, byś zawsze pokojem mógł żyć,
Gdyż nas święta oczyszcza krew.

Ref. O, jest moc, moc, o, przecudna moc
W świętej krwi, w świętej krwi
O jest moc, moc, zwycięstw pełna moc
W świętej Zbawicielowej krwi!

2. Czy chciałbyś bielszym być, bielszym niż śnieg?
Jest moc w świętej krwi, moc w świętej krwi.
Dla serc zbolałych najlepszy w niej lek;
Oczyszczenie jest w świętej krwi.

3. Czy chcesz z Chrystusem swe życie tu wieść?
Jest moc w świętej krwi, moc w świętej krwi.
Chcesz-li żyć Panu i chwałę Mu nieść?
Codziennie masz siłę w tej krwi.


*Prawda jedyna, słowa Jezusa z Nazaretu,
Że swego Syna posłał z niebios Bóg na świat,
Aby niewinnie cierpiąc zmarł za nasze grzechy
I w pohańbieniu przyjął winy wszystkich nas.

[: Dzięki Ci Boże mój za ten krzyż,
Który Jezus cierpiał za mnie, Jezus cierpiał za mnie :] x2

Uwierz w Jezusa, przecież On za ciebie umarł
I z miłości do nas przyszedł z nieba na ten świat.
Błogosławiony ten, kto wierzy, choć nie widział.
Zaufaj dziś Bogu, a na wieki będziesz żył.


*1. Przy Twym krzyżu pragnę być, tam zdrój żywy płynie,
Kto te wody będzie pić, nigdy ten nie zginie.

Ref. W krzyżu tam, w krzyżu tam, moje jest zbawienie,
Na Golgocie dał mi Pan grzechów odpuszczenie.

2. Przy Twym krzyżu miłość Twa duszę mą znalazła,
Z bagna grzechu, nędzy, zła drogę mi wskazała.

3. Przy Twym krzyżu noc i dzień, aż dokonam biegu,
Niech mnie wiedzie krzyża cień do tamtego brzegu.


*Przyjaciela mam, co pociesza mnie,
Gdy o Jego ramię oprę się,
W Nim nadzieję mam, uleciał strach,
On najbliżej jest, zawsze troszczy się.

[: Królów Król, z nami Bóg :] x2
[: Jezus :] x4


*1. Przyjacielem naszym Jezus, jak wspaniałym wiernym On!
Z Ojcem swoim nas pojednał i z szatańskich wyrwał szpon.
Któż to może wypowiedzieć, ile łask tracimy tu,
Gdy modlitwę zaniedbamy, nie ufając szczerze Mu.

2. Gdy nam wrogie moce grożą, koło nas tu burza dmie,
Nie musimy drzeć w bojaźni, gdy modlimy z wiarą się.
Jezus wiernym się okaże, pomoc pewną zsyła nam,
On potężnym jest wybawcą i do próśb się skłania sam.

3. Gdy nas smutki troski dręczą, dniem i nocą w każdy czas
Gdy ufamy, gdy wołamy, Jezus wyratuje nas.
Gdy nas zdradzą przyjaciele, wznośmy głos przed łaski tron,
Pan nas nigdy nie opuści – wiernym był i będzie On!


*1. Przyjdź, przebywaj pośród nas, dotknij naszym serc
Działaj w nas jak chcesz, bądź z nami twarzą w twarz
Ognia Twego blask niech przenika nas

Ref. [: Duchu przyjdź, natchnij nas, tak pragniemy Cię :] x2

2. Król chwał, On obecny tutaj jest,
On uwolnił nas, Jego łaska trwa
Nasz Pan, ukochany naszych serc
On zachwyca tak, to On odnawia nas

Łącznik: [: Daj nam dotknąć nieba, przyjdź królestwo Twe
Wiara i nadzieja w Tobie jest :] x3


*Przyjdźmy, pokłońmy przed Nim się
Uklęknijmy przed Bogiem, stwórcą naszym

Gdyż On ma wszelką moc, a myśmy owcami pastwisk Jego
[: Oraz trzodą Jego rąk :] x2


*[: Przyjdźmy tam, gdzie miejsce najświętsze
Przez Baranka krew wejdźmy tam
Przyjdźmy Doń śpiewaniem Go wielbiąc
Wywyższając Boży tron :] x2

Wznosząc ręce swe, wielbiąc Króla chwał
[: Chwała Ci, Jezu :] x2


*1. Przyszedł bezbronny na świat
Do ludzi, których stworzył sam.
Nie aby żąć, lecz by siać,
Nie aby wziąć, lecz siebie dać.

Ref. To jest nasz Bóg, sługa i Król,
Dziś tak jak On, chcę służyć Mu.
Swe całe życie na Jego ołtarz kłaść,
To co mi dał, chcę teraz dać.

2. W ogrodzie tam, pełen łez,
Na siebie wziął mój ciężar win.
Wycierpiał strach, gorycz, ból,
Lecz woli Ojca poddał się.

3. Więc uczmy się służyć też
I w życiu swym tron Jemu dać,
Znać bliźnich ból, pomoc nieść,
Chrystusa sługą zawsze być.


*1. Radość wypełnia duszę mą, radość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Radość wypełnia duszę mą, radość wypełnia mnie

Ref. [: Bo imię me w niebie wpisane jest :] x3 Alleluja!

2. Pokój wypełnia duszę mą, pokój wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Pokój wypełnia duszę mą, pokój wypełnia mnie

3. Miłość wypełnia duszę mą, miłość wypełnia mnie
Źródło wody żywej jest w sercu mym
Miłość wypełnia duszę mą, miłość wypełnia mnie


*[: Raduj się z nami i ogłoś to wszystkim, że
Jezus Królem jest :] x3
Że Jezus Chrystus Królem królów jest

Plotkujesz o ludziach i mówisz o rzeczach, które
Nie obchodzą Cię nic
Omawiasz pogodę, roztrząsasz problemy, jakie
W kraju i świecie są wciąż
Lecz chcę ci oznajmić wspaniałą nowinę, o niej
Śpiewać i krzyczeć chcę:
Że Jezus Chrystus Królem królów jest


*Schowam się pod skrzydła Twe
I cały chcę w Twej dłoni ukryć się
Pokój Twój wypełnia mnie
W mocy Twej ma radość szczęście me

Choćbym szedł przez powódź sztorm i deszcz
Dobrze wiem, że Ty prowadzisz mnie
Ojcze mój Tyś Panem drogi mej,
Więc będę trwać w miłości Twej


*1. Słaby powie - czuję moc, biedny wyzna - wszystko mam
Ślepy powie - widzę już, wszystko to uczynił Pan.

Ref. Hosanna, Hosanna, wszechmogący żyje Król
Hosanna, Hosanna w wielkiej chwale wróci tu!

2. Z mroku grzechu wyjdę dziś, znajdę życie w rękach Twych
I zaśpiewam, że mój Pan w Jezusie nowe życie dał.

3. Do wód żywych udam się, tam obmyłeś grzechy me
Miłość, radość dałeś mi, teraz wiem, jak wielkiś Ty.


*[: Stojąc tu w Twej obecności przed obliczem świętym Twym
Twoje słowo daje łaskę, daje siłę, by wolnym być :] x2

[: Słowo Twe, uzdrawiające słowo,
Jezu Twe słowo uwalnia mnie :] x2


*Stoję dziś przed Tobą drogi Panie. Dzięki, że Duch Święty wzmacnia mnie.
Ręce swoje wznoszę i uwielbiam Cię. Swe błogosławieństwo na mnie zlej.

Jest tak wiele spraw dzielących nas. Dzięki, że Duch Święty wzmacnia mnie.
Ręce swe podnoszę uwielbiając Cię. Z radością mogę kroczyć drogą Twą.

W niebie będę Cię oglądać Panie, z podziwem i ze czcią przed Tobą stać.
Wtedy Ty wyciągniesz do mnie ręce swe i nic już odtąd nie rozłączy nas.


*Ref. [: Stójmy razem, bo w jedności siła
Stójmy razem, dzień i noc :] x2

1. Bądźmy wszyscy jednej myśli
Wzór Chrystusa Pana wiernie naśladując
Z łagodnością i pokorą
Jedni drugim pomagamy żyć

2. Miłość sobie okazujmy,
By zakryła wielkie mnóstwo naszych grzechów
Przebaczając bez szemrania
Dajmy innym to, co Bóg nam dał

3. Doceniajmy to, co mamy
Każda dobra rzecz niech cieszy nas prawdziwie
To co trudne i bolesne
Z dziękczynieniem usiłujmy nieść


*1. Stwórca wszystkich rzeczy, malarz firmamentu
To co najcenniejsze Panie dałeś mi
Od dnia gdy Cię spotkałem i gdy poznaję miłość Twą
Me serce coraz bliżej Ciebie, Panie jest

Ref. Panie mój, tylko Ciebie wielbić chcę
Twa miłość całkiem odmieniła mnie
Panie mój tylko Ciebie wielbić chcę
Za to, kim naprawdę jesteś Ty

2. Stwórca wszystkich rzeczy, malarz firmamentu
Przyjdzie dzień, gdy ujrzę Ciebie twarzą w twarz
Chór zastępów śpiewa o tym, jak wielkim jesteś Ty
Miłość Twa wypełnia całą duszę mą


*1. Swój niebiański tron zostawiłeś, by
Ziemskie życie wieść, nieść haniebny krzyż
By na siebie wziąć winą mą i wstyd
Przebaczenia dar ofiarować mi

Ref. Jedynie Ty, kochany Zbawco
Umarłeś, bym ja mógł żyć
Mój każdy dzień zawdzięczam Tobie
Wolność mam w Jezusa krwi

2. Z grobu wstałeś, by w niebie zająć tron
Wszystko u Twych stóp, Twoja wszelka moc
Całe niebo brzmi pieśnią ku Twej czci
Ziemia woła dziś Panie Jezu przyjdź

3. Kiedy przyjdzie czas, kiedy spotkam Cię
Gdy objawisz mi piękno twarzy Twej
Padnę do Twych stóp i zaśpiewam pieśń
Baranek godzien jest przyjąć wszelką cześć


*[: Szukam ciebie Jezu, szukam cały dzień,
Szukam bez ustanku oczekując Cię :] x2

Kiedy mnie dotykasz, bezpiecznie czuję się
Słowo swe rozjaśniasz i prawda uwalnia mnie.
Twoja miłość Jezu niepojęta jest,
Kiedy mnie dotykasz strach usuwa się.

Ty jesteś światłością, Twa światłość przenika mnie,
W Twej światłości Jezu zawsze chodzić chcę.


*1. Świat nie jest domem mym, jam tu przechodniem jest,
Me skarby w niebie są, nie w tej dolinie łez.
Do Ciebie tam, do gwiazd anieli wabią mnie,
Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się.

Ref. O Panie, wiesz, ten świat jest obcy mi,
Gdzież pójdę jeśli Ty przede mną zamkniesz drzwi.
Świat nie jest domem mym, blask nieba wabi mnie,
Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się.

2. Już tylu bliskich mych na drugi przeszło brzeg,
Czekają na mnie tam, aż ziemski skończę bieg.
Już uchylili drzwi, czekają właśnie mnie,
Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się.

3. W chwalebnym kraju tym będziemy wiecznie żyć,
Z żywota drzewa jeść, ze źródła życia pić.
Tam uwielbienia pieśń z ust wszystkich wzniesie się.
Chciałbym stąd wyrwać się, obcym tu czuję się.


*Światłością swą Ty rozjaśniasz ciemności
Ulecz mój wzrok, abym mógł
Widzieć Twą twarz i spojrzenie miłości
W którym roztapiasz mój strach

Jestem tu by wielbić, jestem tu by chwalić
Jestem tu by wyznać – Tyś mój Bóg
Jesteś tak cudowny, jesteś tak wspaniały
Jesteś godzien przyjąć chwałę, cześć

To miłość Twa sprawiła, że z mych grzechów Tyś uwolnił mnie


*[: Święta krew Jezusa :] x3
Ona zmywa wszelki grzech


*[: Święte imię Jezus, święte imię Jezus
Jest na ustach mych i w sercu mym
W mocy Ducha uwielbiam Cię :] x2

[: Nie ma w innym zbawienia, gdyż nie dano nam ludziom
Innego imienia, w Nim zbawienie jest :] x2


*[: Świętemu Bogu oddaj cześć,
Dziękczynną z serca śpiewaj pieśń,
Jezusa, Syna swego, Bóg darował nam. :] x2

[: W Nim słaby mocnym staje się,
Biedny niechaj wyzna, że bogatym jest,
Gdyż wszystko dał nam Bóg. :] x2 Dał Bóg.


*1. Święty, święty, święty, Boże niezmierzony,
Oto dzieci Twe, przedwieczny, kornie wielbią Cię!
Święty, święty, święty, w łasce niezgłębiony,
Trójco najświętsza, Tobie chwała, cześć!

2. Święty, święty, święty! Ciebie uwielbiają
Cherubowie, Serafowie, patrząc w Twoją twarz.
A zwycięzcy swoje wieńce Ci składają,
Tyś był i jesteś, i na wieki trwasz!

3. Święty, święty, święty, choć i w nocy toni
Choć nie widzi ludzkie oko wspaniałości Twej.
Tylko Tyś jest święty, wszechświat w Twojej dłoni,
Hojny w miłości, mocy chwale Swej!

4. Święty, święty, święty, Boże niezmierzony,
Cały wszechświat pragnie uwielbienia hymn Ci wznieść.
Święty, święty, święty, w łasce niezgłębiony,
Trójco Najświętsza, Tobie chwała, cześć!


*Święty, święty, święty, święty, święty Pan
Święty, święty, święty, święty Bóg i Król.

[: Otwieram serce me, podnoszę ręce swe, Królu wejdź i rozgość się :] x2


*1. Święty, święty, święty, święty!
Święty, święty, Bóg wszechmogący.

Dziś wznosimy nasze serca,
Uwielbiając miłość Twą,
Święty, święty, święty, święty!

2. Dobry Ojcze, dobry Ojcze,
Jak to dobrze być Twym dzieckiem, dobry Ojcze!
Dziś wznosimy nasze głowy,
Uwielbiając miłość Twą
Dobry Ojcze, dobry Ojcze!

3. Drogi Jezu, drogi Jezu,
Swoją krwią nas odkupiłeś, drogi Jezu!
Dziś wznosimy nasze dłonie,
Uwielbiając miłość Twą, drogi Jezu, drogi Jezu!

4. Duchu Święty, Duchu Święty,
Przyjdź, napełnij nas swą mocą, Duchu Święty!
Dziś wznosimy nasze głosy,
Uwielbiając miłość Twą.
Duchu Święty, Duchu Święty.

5. Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Dziś wznosimy nasze serca,
Uwielbiając miłość Twą.
Alleluja, Alleluja!


*Tak bardzo kocham Cię, tak bardzo za Tobą tęsknię
Tak bardzo potrzebuję Cię, dziękuję, że jesteś, że jesteś


*[: Tak jak góry wokół są Jeruzalem,
Tak Pan otacza lud, lud otacza swój :] x2

[: Tak jak góra Syjon, ten kto ufa Mu,
Nie chwieje nigdy się, lecz wiecznie trwa :] x2


*1. Tak, jakim jest, nic nie mam, nie, prócz tego, że mnie głos Twój zwie
Że krew Twa lała się za mnie – Baranku Boży, idę już!

2. Tak, jaki jestem, pełen wad, obdarty z niewinności szat,
By w serce promyk łaski wpadł, tak idę już, Baranku mój!

3. Tak, jaki jestem, pełen skruch, odwaga ma rozwiana w puch.
W Twej łasce tylko ufa duch, więc idę już, Baranku mój!

4. Tak, jakim jest – Tyś łaskaw mi, przebaczasz i omywasz z win.
Dla Twych obietnic wierzę Ci – Baranku Boży, idę już!

5. Tak, jaki jestem, Panie mój, miłością swoją serce zgój,
Bym wiecznie już pozostał Twój, Baranku Boży, idę już!


*Tak, jesteś godzien chwały i mocy, błogosławieństwa i czci.
Wszystkie narody, całe stworzenie złoży pokłon przed tronem Twym.

Ref. Każdy język wyzna, że jesteś Panem panów,
Na Twój widok zegnie się każde kolano,
Niebo, ziemia odda Ci hołd,
Twe królestwo od wieków już na wieki trwa.

[: Królestwo Chrystusa zwycięża świat, brzmi tryumfalna pieśń.
Na tronie zasiada odwieczny Pan, wszyscy oddają Mu cześć :] x2

Ref.


*Ref. Tak, tak, tak, o Panie mój, dzięki, dzięki, dzięki Ci

1. Jezus jest mym Panem, Jezus znalazł mnie
On mnie wyrwał z tego świata, bym mu służyć mógł

2. On mi podał rękę i wybaczył to
Co mnie wiodło na bezdroża i przepaści dno

3. Rozważ sobie teraz, rozważ w sercu swym
Czy dla Ciebie Jezus Chrystus, przyjacielem jest

4. A jeżeli pragniesz uwolnionym być
Dołącz głos swój do mojego, śpiewaj ze mną tak:


*Tak wierzę w Ciebie Jezu, Tyś jedynym Synem Boga jest,
Tyś na krzyżu zmarł, lecz żyjesz znów, wierzę, żeś zapłacił za mój grzech.

[: Wierzę, że jesteś tutaj, stoisz pośród nas,
Swą mocą chcesz nas uzdrawiać, przebaczenia dać dar :] x2


*Tam na krzyżu, na Golgocie umarł Jezus za grzechy i choroby twe
On zmartwychwstał śmierć pokonał z grobu powstał, tak prawdziwie żyje Pan

[: Nie bój się tylko wierz :] x2
[: Zaufaj Jezusowi dziś :] x2
Zaufaj Mu


*1. Tam na wzgórzu stał stary, szorstki krzyż,
Strasznych cierpień i hańby znak.
Obejmuję krzyż, gdzie mój skonał Pan,
Gdy ratował ginący świat.

Ref. O jak kocham ten szorstki krzyż,
Na nim Pan moc piekielną zmógł.
Wszystko składam u Jego stóp,
By się we mnie uwielbił Bóg.

2. Ten haniebny krzyż, którym gardzi świat,
Cudną duszy mej głosi wieść,
Że Baranek zszedł z wyżyn chwały swej
Na Golgotę me grzechy nieść.

3. W szorstkim krzyżu tym, który lśni od krwi,
Widzę Bożej miłości cud.
Bo na krzyżu tym, pośród cierpień zmarł,
Jezus za mnie i ludzki ród.


*Temu, który ma wszelką moc, by was strzec,
Aby was strzec od upadku
I z radością wielką was stawić
Nieskalanych, czystych przed obliczem Swym.
Jedynemu, mądremu Bogu
Niech będzie wciąż chwała i moc.
Majestat, potęga teraz i zawsze.
Amen!


*Temu, który trzyma w ręku siedem gwiazd
Z Jego ust wychodzi ostry miecz
Temu, który lśni jak w pełni słońca blask
Był umarły, a zwycięzcą jest

Temu, który płomień ognia w oczach ma
Jego głos jak szum potężnych wód
Temu, który trzyma klucz do śmierci drzwi
Gdy je zamknie nie otworzy nikt

Ref. Temu chwała, chwała, który był i jest i przyjdzie znów
Jezusowi chwała, swoją krwią on nabył Ojcu lud


*[: To nasz Bóg, to nasz Pan, chwałę oddajmy Mu
Wznieśmy ręce i serca, wywyższajmy Go :] x2

[: Bo Jezus odkupił nas :] x2
Dał życie swe
[: Do końca ukochał nas :] x2
Wielbimy Go


*1. To On, nasz Pan i Król odziany w majestat swój,
Ziemio, raduj się, ziemio, raduj się.
Okrywa światłość Go, ucieka ciemność i zło
I drży na jego głos, i drży na jego głos.

Ref. Jak wielki jest Bóg, wielki jest Bóg,
Jak wielki jest nasz Bóg.

2. On czas w swej dłoni ma, od wieków na wieki trwa,
Początkiem, końcem On, początkiem, końcem On.
Jedyny w Trójcy Bóg, Ojciec, Syn i Duch,
Barankiem jest i Lwem, Barankiem jest i Lwem

[: Na wieki godzien jest przyjąć chwałę, moc i cześć.
Ogłaszać chcę, jak wielki jest Bóg :] x2


*To szczęśliwy dzień, dziękuję Bogu za pogodę.
To szczęśliwy dzień i dla Pana przeżywam go.
To szczęśliwy dzień i wszystko będzie dobrze,
Żyjąc w każdym dniu, słowem, które daje Pan.


*[: Tobie chór aniołów śpiewa nową pieśń
Chwała Barankowi :] x2

[: Alleluja, Alleluja, Alleluja,
Chwała i cześć :] x2


*Twe drogi są najlepsze, najlepsze dla mnie są,
Ty Panie wiesz najlepiej, co dla mnie dobre jest.

[: I zawsze troszczysz się, bo bardzo kochasz mnie :] x2


*Twe światło jest na drodze mej, nic nie zgasi go.
Wiem nie zgubię się, bo we mnie jasno jest.
Świecisz Ty w każdej ciemności.
Blaskiem swym ogarniasz mnie.


*[: Twoja krew oczyszcza mnie, nowe życie znajduję w Twojej krwi,
Twoja krew przelana jest, by wykupić z grzechów mnie,
Obmywa tak, abym bielszym był niż śnieg, niż śnieg.
Mój Jezu, zmazujesz winy me. :] x2


*Twoją wolność mam i nikt
Nie zabierze mi tego, nie zabierze mi
Twoją drogę znam
Nie muszę się bać, nie muszę się bać
Odnalazłeś mnie
Z radości teraz tańczyć chcę,
Panie teraz tańczyć chcę
Wznoszę ręce w górę, by wywyższać imię Twe.

Ogarnąłeś mnie swoją łaską
Pokój dając mi

Wolność jedno ma imię
Jezus, mój Odkupiciel
Zbawco, jak mam dziękować Ci
Zdjąłeś moje kajdany
Niebo domem nazwałeś
Z Tobą będę na wieki żył


*1. Twój blask przeniknął mnie, odrodził radość mą
Jak deszcz wylała się cudowna łaska twa

Ref. Smutek mój obróciłeś w taniec, moje łzy obróciłeś w śmiech

2. Twa dłoń podniosła mnie, na skale stoję Twej
Więc pieśń zaśpiewam Ci, ogłoszę wszystkim, że:

Łącznik: Tak odpieram złego moc...


*Twój krzyż zakrył moją winę i grzech
Twój blask do świętości prowadzi mnie

Narody drżą, burzą się, bo Ty ogłaszasz sądy nad złem
Dla tych co są obmyci krwią nie ma potępienia. Amen.

Tam gdzie jest strach, tam gdzie jest źle
Twoja miłość ochroni mnie
Tam gdzie jest źle, tam gdzie jest strach
Większą moc od śmierci ma Twój krzyż


*[: Ty jesteś Bogiem mym, wspaniałym Bogiem mym,
Uwielbiam Cię wywyższam święte imię Twe :] x2

[: O Panie chcę dziękować Ci, za to żeś mnie obdarował,
Dałeś tak wspaniałe życie, dałeś tak wspaniały świat :] x2


*[: Ty jesteś dobry, Twa łaska trwać będzie na wieki :] x2

Wszystkie narody odddają Ci cześć
W każdym języku wyznają Ci, że

Wielbimy Cię, Alleluja, Alleluja
Wielbimy Cię, Tyś dobry jest


*Ty jesteś skałą zbawienia mego i siłą w życiu mym,
Tyś mą nadzieją i mym natchnieniem, do Ciebie wołać chcę.

[: Panie wierzę Ci, tak wierzę Ci, bo Twa miłość wierna jest,
W każdej chwili życia wspierasz mnie, Panie do ciebie ja lgnę :] x2


*1. Ty na początku byłeś słowem tam, gdzie sam najwyższy Pan
Swą chwałę ukrył w tym, co stworzył, lecz objawił Ciebie nam

Ref. Jakie piękne jest imię Twe, jakie piękne jest imię Twe
Twe Imię, Jezu, Królu nasz
Jakie piękne jest imię Twe, nic z nim nie równa się
[: Jakie piękne jest imię Twe, Twe imię Jezu :] x2

2. Nie chciałeś mieszkać w niebie bez nas, więc przyniosłeś niebo tu
Twa miłość, Jezu jest największa, nic nas nie rozłączy już

Łącznik: Śmierć pokonana, zasłona rozdarta,
Zamilkł już grzech i zamilkł grób
Głośno grzmi niebo chwałę Twą wielbiąc,
Bo z martwych wstał nasz Pan i Bóg
Nie masz rywala sobie równego, na zawsze rządzisz w mocy swej
Twoja jest chwała, Twoje królestwo, a imię Twe najwyższe jest.


*1. Ty w niebie masz swój dom, królestwo każde skłoni się
Łańcuchy zrywasz me, gdy mimo bólu wielbię Cię
Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie

Ref. Nasz Bóg jest potężny, to Lew z rodu Judy
Pan niezwyciężony, nikt Go nie pokona
I każdy przed Nim się pokłoni
Nasz Bóg jest Barankiem zgładzonym za grzech,
Żeby świat móc odkupić, przelano Jego krew
I każdy się pokłoni przed Barankiem i przed Lwem
I każdy przed Nim się pokłoni

2. On Królem królów jest, otwórzmy przed Nim wszystkie drzwi
Sam Bóg w miłości swej z niewoli chce uwolnić mnie
Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie

Łącznik: [: Nikt nie zatrzyma Ciebie, Panie :] x3
Nikt nie zatrzyma Cię
[: Któż jest jak nasz Bóg wszechmocny? :] x3
Któż jest jak nasz Bóg?


*Tylko Ty rozjaśniasz mrok, sprawiasz, że nastaje dzień
Blask Twój tak rozświetla nas, że wszelka ciemność musi zginąć

Chwała Bogu najwyższemu, Ciebie Panie wysławiamy
Wolność Twoją ogłaszamy dziś


*Tylko Tyś jest godzien chwały, tylko Tyś jest godzien czci,
Tylko Tobie wszelki honor oddajemy Panie dziś.

Wielkie Twe imię, wielkie Twe dzieła są Panie nasz,
Każdego dnia swą łaskę na nowo dajesz nam,
Któż taki jest jak Ty, kto nas kocha tak jak Ty? O Jahwe!


*Tyś jak powietrza wiew, oddychać Tobą chcę,
Obecność Twoja święta w sercu mym.
Tyś jak powszedni chleb, spożywać Ciebie chcę,
Twe żywe słowo karmi dziś mnie.

[: A ja, tak pragnę ciebie, Jezu, bo wiem, bez Ciebie zginę :] x2


*1. [: Tyś jest najświętszy :] x2
Tyś jest najświętszy nasz Bóg.
Stworzenie Cię wielbi, święci Cię chwalą.
Tyś jest najświętszy nasz Bóg.

2. Tyś jest najwyższy...
3. Tyś jest cudowny...
4. Tyś jest potężny...


*U Pana dziś zostawiam troski swe,
Oddaję Mu, On chętnie ciężar mój chce nieść,
Składam go u jego stóp i ulgę czuję znów,
Moje zwątpienia, strach u Pana składam dziś.


*U Twoich stóp, o Panie mój składam dziękczynienie
Za miłość Twą i łaski moc pragnę wielbić Ciebie

[: Wołamy święty, święty, święty :] x3 Jest nasz Pan


*Uczyń, Panie życie me ofiarą miłą Ci.
Wszystko co od Ciebie mam niech zawsze służy Ci.
[: Weź mój głos i daj mi pieśń, pieśń dla króla chwał,
Chcę wonnością Twoją być, swym życiem ciebie czcić. :] x2

Otwieram, Panie, serce me, wyznając winę swą.
Złamany i skruszony Duch chce pełnić wolę Twą.
[: Otwórz, Panie, usta me, chcę chwały śpiewać pieśń,
Swym życiem zawsze ciebie czcić, wonnością Twoją być. :] x2


*[: Ufaj, wierz :] x2, [: Ufaj, wierz Panu wciąż :] x2
[: Tak jak góra Syjon nie chwieje się,
Lecz trwać będzie mocno na wieki :] x2

Bo Pan otaczać będzie lud swój i aż na wieki będzie strzec
Bo Pan otaczać będzie lud swój i aż na wieki strzec go zawsze będzie.

[: Ufaj, wierz :] x2, [: Ufaj, wierz Panu wciąż :] x2
Tak jak góra Syjon nie chwieje się,
Lecz trwać będzie mocno na wieki.
[: Alleluja :] x7 Amen.


*Uwielbiam Cię, bo jesteś godzien, uwielbiam Cię za dzieła Twe
Uwielbiam Cię, bo wszystko możesz, uwielbiam Cię, bo zwycięstwo mam
Uwielbiam Cię, kiedy świeci słońce, uwielbiam Cę w najciemniejszą noc
Uwielbiam Cię, kiedy wokół bitwa, uwielbiam Cię, kiedy wszystko gra

Krzycz, pośród nas jest Król Jezus, Bóg jest tu, w naszej chwale
Krzycz, pośród nas jest Król Jezus, chwal Go, chwal Go, chwal Go ze wszystkich sił

Niebo schodzi, gdy wielbimy Cię, aniołowie z nami chwalą Cię


*Uwielbiam imię Twoje, Panie, wywyższam Cię i daję Ci hołd,
W przedsionku chwały Twej staję, z radością śpiewam Ci pieśń.

[: O Panie Jezu chcę wyznać, że ja kocham Ciebie, Ty zmieniasz mnie,
Chcę Ci dziękować ze wszystkich sił, dajesz mi siebie, bym na wieki żył :]


*Uwielbiamy Cię, mówimy o Tobie wszystkim ludziom wokoło,
Wywyższamy Cię, bo Ty jesteś godzien, syn człowieczy i Bóg.
Moje serce drży w niebiańskiej radości, gdy mi pokój swój dajesz.
Dzisiaj kocham Cię i niech tak zostanie, pragnę za Tobą iść.

Nie ma mowy, aby można było znaleźć pełnię szczęścia
Żyjąc w świecie bez Jezusa, tylko w Bogu szczęście jest.


*1. W ciemny grób złożon Pan - drogi Zbawiciel;
Wiernych żal serca rwał, lecz Mistrz ich wstał.

Ref: Trzeciego dnia Zmartwychwstał! Tak zwycięsko brzmiała wszędzie wieść:
Pan nasz żyje! Już przed światłem znika noc!
Król nasz żyje! Chwałę dajmy Mu i cześć!
Zmartwychwstał, zmartwychwstał! Alleluja, zmartwychwstał!

2. Próżno tam zbrojna straż nad grobem stała,
Lśniąca anioła twarz strwożyła ją.

3. Śmierci, gdzież twoja moc? Gdzież piekła groza?
Minęła ciemna noc - żyje nasz Pan!


*W cieniu Twoich rąk ukryj proszę mnie
Gdy boję się, gdy wokół mrok
Bądź światłem bądź nadziei dniem
Wszystkim o czym śnię, głosem w sercu mym
Jak ręka która trzyma mnie
Nad brzegiem nocy, brzegiem dni

Bądź jak skrzydła dwa, kiedy braknie sił

Chwyć mnie i nieś, niech niebo bliżej będzie
Tak bardzo chcę w ramionach skryć się Twych


*1. W czasie wielkiej desperacji, gdy zwątpienie wokół nas
Jest jedynym fundamentem. Wiarę swą mamy w Nim.

2. W tym złamanym pokoleniu, choć ciemność trwa widzimy, że
Tylko w Nim jest wybawienie. Wiarę swą mamy w Nim.

Ref. My wierzymy w Boga Ojca, my wierzymy w Syna moc.
My wierzymy w Duchu Świętym i że życie mamy w Nim
My wierzymy w śmierć na krzyżu, my wierzymy, że zwyciężył zło
My wierzymy w zmartwychwstanie i że Pan powróci znów

3. Miejmy wiarę niewzruszoną, większą niż to mówi pieśń
W czasie pokus i słabości [: Wiarę swą mamy w Nim :] x2

Łącznik: Niech zgubieni swój odnajdą dom
Miłość pełna w nim zapanuje znów
Kościół wreszcie niech pokocha świat
Wiarę swą mamy w Nim
Bramy piekieł nie przemogą Go
Boża wielka moc zniszczyła zło
Wiemy że On sam nie zawiedzie nas
Wiarę swą mamy w Nim


*W sercach naszych wznieśmy Panu cześć, bo On jest godzien, by Go czcić.
Śpiewaj w swym duchu, klaszcz w ręce swe! Nasz Pan jest godzien, by Go czcić.
Godzien, godzien, On jest godzien, by Go czcić.
Alleluja, nasz Pan jest godzien, by Go czcić.


*Wdzięczny jestem za Twój krzyż
Za cenę, którą zapłaciłeś Ty
Biorąc cały grzech i wstyd przyszedłeś by
Dać cudną łaskę Twą

Dzięki za Twą miłość
Za gwoździe co przebiły ręce Twe
Oczyszczające strugi krwi spłynęły, bym
Poznał przebaczenie Twe

Zbawiciel godzien czci na tronie siedzi swym
I w majestacie pełnym chwał zwycięsko wiecznie trwa

Wywyższony Pan, Jezus Boży Syn
Niebiański skarb na krzyżu zmarł
[: Zbawiciel godzien chwał :] x2


*Wejdę do Jego bram
Z dziękczynieniem w sercu mym.
Pójdę przed Jego tron z pieśnią chwał.
Powiem dziś, że to jest dzień, który sprawił Pan.
Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan.

[: Radość dał mi Pan! Radość dał mi Pan!
Wciąż cieszę się, bo radość dał mi Pan! :] x2


*Wejdź do Pańskich bram
Z sercem pełnym wdzięczności.
Przyjdź do Pana z pieśnią chwał,
Błogosław Mu i dziękuj wciąż,
Głośno raduj się,
On zbawienia naszą skałą.

[: Pan nasz dobry jest,
Jego łaska trwać będzie na wieki.
Pan nasz dobry jest,
Jego łaska na wieki trwa :] x2


*[: Wielbić mego Pana chcę :] x4

On zmienił życie me pewnego dnia
On zmienił serce me i wskazał mi drogę swą
Dał życie wieczne mi, więc chcę powiedzieć, że
Wielbić mego Pana chcę


*1. Wielka jest wierność Twa, Boże, mój Ojcze.
Nie zmieniasz się, zawsze jesteś ten sam.
Kto Tobie ufa, nie może się zawieść.
Twa miłość, wierność Twa na wieki trwa.

Ref. [: Wielka jest wierność Twa, :] x2
Ranek rankowi podaje tę wieść.
Chlebem powszednim obdarzasz mnie co dzień.
Wielka jest wierność Twa, niezmienna wciąż.

2. Cała natura tu wielkość Twą głosi.
Słońca, księżyca ten sam zawsze bieg.
Wiosna po zimie niezmiennie nadchodzi.
Wszystko wiernością Twą i łaską tchnie.

3. Grzechy przebaczasz nam, dajesz Twój pokój.
Swą obecnością obdarzasz co dzień.
Siłą na dzisiaj, nadzieją na jutro,
Twa ręka, Panie mój, wciąż darzy mnie.


*1. Wierzyć mnie, Panie, ucz, prosić mnie ucz!
Ufnie, jak dziecię Twe, prosić mnie ucz!
Panie, niech w sercu mi ogień miłości tli,
Bym dusze zyskał Ci; prosić mnie ucz!

2. Wierzyć mnie, Boże, ucz, prosić mnie ucz!
Wskaż mi kosztowność dusz, prosić mnie ucz!
Duchem mądrości wiedź, ogień miłości wznieć,
Jasno nim w sercu świeć! Prosić mnie ucz!

3. Wierzyć mnie, Panie, ucz, prosić mnie ucz!
Śpiesznie uchodzi czas - prosić mnie ucz!
Wejrzyj na słabość mą, na małowierność złą,
Daj mi zwyciężyć ją! Prosić mnie ucz!

4. Wierzyć mnie, Jezu, ucz, prosić mnie ucz!
Wszak rychło masz już przyjść, prosić mnie ucz!
Racz, Panie, sądzić mnie według litości swej,
Ażebym ostał się! Prosić mnie ucz!


*1. Witaj Jezu, o cześć Ci Królu,
Przyjmij śpiew nasz, modlitwę,
Wielbienie, Boży Synu.

Ref. Dziś ku Tobie wznosimy ręce swe,
Na znak szacunku, miłości, wdzięczności,
O Alleluja!

2. [: Alleluja :] x5 O Alleluja!


*[: Witamy Ciebie [: x8

1. Witamy Ciebie Jezu nasz,
Witamy Ciebie dziś wśród nas
I ofiarowujemy Ci radosny śpiew,
Radosną pieśń.

2. Witamy Ciebie Boże nasz,
Witamy Ciebie dziś wśród nas
I ofiarowujemy Ci radosny śpiew,
Radosną pieśń.


*Wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał.
Alleluja, Alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał.
Wnet ustanie płacz, gdy ujrzymy Króla chwał.
Alleluja, Alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał.
Wnet ustanie śmierć, gdy ujrzymy Króla chwał.
Alleluja, alleluja, gdy ujrzymy Króla chwał.

Wnet przyjdzie dzień, gdy ujrzymy Króla chwał.
Z aniołami przyjdzie On, by zabrać Kościół swój.
Tak jak obiecał przyjdzie zabrać wierny lud,
Odgłos trąb towarzyszyć będzie Mu.

Wnet nadejdzie dzień...


*1. Wodę zamieniłeś w wino, ślepi przy Tobie znów widzą,
Któż jest jak Ty? Tylko Ty.
Blaskiem rozowietlasz ciemności
Człowiek powstaje z marności,
Któż jest jak Ty? Tylko Ty.

Ref. Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny
Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący.
Nasz Bóg, nasz Bóg.

2. Blaskiem rozświetlasz ciemności.
Człowiek powstaje z marności,
Któż jest jak Ty? Tylko Ty.

Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic nas nie zatrzyma!
Jeśli nasz Bóg jest z nami,
[: Któż jest przeciwko nam? :] x2

Ref.


*Wszelkie stworzenie na niebie i tu kłania się Tobie
[: Mówiąc: święty, święty :] x2

Rzesza aniołów i wielki tłum kłania się Tobie
[: Mówiąc: święty, święty :] x2
Baranku nasz!

[: Święty, święty, święty Pan Bóg wszechmogący
Który był i jest i przyjdzie znów :] x2

Twoja obecność wypełnia dziś nas, widząc Twą chwałę
[: Wołam: święty, święty :] x2
Baranku nasz!


*1. Wszędzie spotykam ludzi, co pytają mnie:
„Czemu nie ma cudów dziś, jak za dawnych dni?”
Lecz cuda są, ja wierzę w to, bo Biblia mówi mi,
Że Bóg wczoraj Bogiem cudów był,
Tym samym jest i dziś.

Ref. Bóg jest dziś taki sam, On jest wciąż taki sam.
Jeśli wczoraj miał moc, to i dzisiaj ją ma.
Słyszy twoje modlitwy, potrzeby twe zna.
Nie załamuj się więc, Bóg odpowiedź ci da.

2. Próbowałeś znaleźć wyjście z tarapatów swych,
Widzisz, że jedynie Bóg może pomóc ci.
On dzisiaj jest gotowy w tym imieniu sprawić cud,
Zaufaj Jego mocy dziś, tylko uwierz Mu!


*Wszyscy razem, wszyscy razem,
W imię Pana spotkajmy się!

Lud Jezusa idzie razem, czy idziesz też?
Dzielmy miłość między siebie, czy czynisz to?
Niech różnice nas nie dzielą, czy starasz się?
Niech Duch Jego nas napełnia, czy masz już Go?


*Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
Wykrzykujcie Bogu radosnym głosem,
Bo Pan najwyższym jest królem nad całą ziemią.

[: Śpiewajcie wszystkie narody,
Śpiewajcie radosnym głosem, śpiewajcie Królowi :] x2

Bóg panuje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
On jest królem całej ziemi, więc hymn śpiewajcie.


*Ref. [: Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia :] x4
[: Jezus mnie umacnia :] x4

Jestem tego pewien, nic nie oddzieli nas
Od miłości Twojej, Panie.
Ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, potęgi niebieskie,
Teraźniejszość, przyszłość, moce,
Ani wysokość i głębokość, stworzenie też,
Nic nie oddzieli nas.


*1. Wszystko Tobie dziś oddaję, wszystko Twoim musi być.
Chcę Cię, Jezu, kochać zawsze, w obecności Twojej żyć.

Ref. Wszystko daję dziś, wszystko daję dziś,
Jezusowi memu Zbawcy, wszystko daję dziś.

2. Wszystko Tobie dziś oddaję, do nóg twoich skłaniam się.
Radość świata zapomniana, uchwyć, Jezu, uchwyć mnie.

3. Wszystko Tobie dziś oddaję, zlej Świętego Ducha chrzest.
Uczyń mię zupełnie Twoim, daj mi poznać, żeś mój jest!

4. Wszystko Tobie dziś oddaję, teraz czuję święty żar,
Doskonałą radość w Tobie, niewymownej łaski dar.


*Wysławiajcie Pana wszyscy słudzy Jego
Wznoście wasze ręce na tym świętym miejscu
Niech z Syjonu wam błogosławi Pan,
Który dał wam ziemię, który da Wam niebo.


*[: Wywyższaj Go! :] x4

Wywyższaj Go całe niebo, wywyższaj Go ziemio ta,
Wywyższaj Go w tej świątyni.

[: Jezu, Jezu wywyższony bądź :] x2

Uwielbiaj Go...


*1. Wywyższajmy Pana, Alleluja
Jemu niech brzmi chwała, Alleluja
Kwiaty, ptaki, drzewa, Boże dzieci też
Wznieśmy w górę ręce i śpiewajmy pieśń

[: Hej, hej, hej, la, la, la, la
Hej, hej, hej, Alleluja :] x2

2. Bóg jest naszym Ojcem, Alleluja
Stworzył gwiazdy, słońce, Alleluja
Wiele pięknych rzeczy Jego dziełem jest
Za to, że nas kocha tę śpiewajmy pieśń

3. Dał nam Syna swego, Alleluja
Byś uwierzył w niego, Alleluja
Jeśli On zamieszka dzisiaj w sercu twym
Będziesz żył już wiecznie ten śpiewając hymn.


*Wznieś głowę wzwyż, spójrz na tronie Król
Skłoń się przed Nim w uwielbieniu
I zaśpiewaj chwały pieśń.
W majestacie swym godzien wszelkiej czci
Czysty, święty Pan wszechświata
Królem królów jest!


*Z głębokości mórz aż po szczyty gór
Stworzenie objawia majestat Twój
Od kolorów jesieni po wiosenny nów
Wszystko śpiewa Ci pieśń pełną cudownych słów, ogłaszając…

Niepojęty, niezmierzony
Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz
Wspaniałym Bogiem Tyś jest
Wszechmogący, nieskończony
W zachwycie klękamy przed Tobą, by wyznać to, że
Wspaniałym Bogiem Tyś jest.

Kto uwalnia błyskawic moc w czasie burz?
Kto maluje kolory polarnych zórz?
Słońce stworzył na niebie i dał mu swą moc
Orzeźwienie przynosi w gwieździstą noc
Tylko Ty.

Niepojęty, niezmierzony
Gwiazdy stworzyłeś na niebie i każdą z nich znasz
Wspaniałym Bogiem Tyś jest
Zawsze dobry, miłujący
Znasz moje serce i mimo to wciąż kochasz mnie
Wspaniałym Bogiem Tyś jest


*1. Za to że jesteś, że wciąż pamiętasz o mnie,
Że się tak bardzo troszczysz, kocham Cię Panie.
Znasz moje prośby, dajesz mi to co najlepsze,
Jesteś tak mądry, tak dobry, kocham Cię Panie.

Ref. Kocham, kocham Cię, kocham Cię Panie.

2. Znasz moje błędy, nie dajesz się oszukać,
Ale wybaczasz zawsze, kocham Cię Panie.
Nie zsyłasz nigdy, problemów ponad moje siły,
Uczysz mnie życia i za to też kocham Cię Panie.

3. Nikt nie rozumie mnie jak Ty,
Tylko do Ciebie zaufanie mam - dobry Ojcze.
Gdyby nie było Panie Cię,
Nie miałbym chyba po co żyć, ale jesteś.


*1. Zanim jeszcze powstały niebiosa, zaczął istnieć świat
On na dłoni swej napisał me imię miliony temu lat
On z miłości nas przeznaczył dla siebie, bym dla Niego żył
I swoją łaską wciąż mnie napełnia, abym święty był.

Ref. Żyję nie ja, lecz Chrystus we mnie żyje!
A życie me jest ukryte w Nim
Ja wierzę w Tego, który mnie odkupił swoją krwią
I nazwał mnie przyjacielem swym.

2. Niepojęte są dary Twej łaski, którymi obdarzyłeś nas
I niezmienne jest Twe powołanie i Twych obietnic czas
Chcę mym życiem przynosić Ci chwałę każdym tchnieniem mym
Chcę posłusznym być Tobie we wszystkim tak jak Jezus, Twój Syn.


*Zaśpiewać chcę miłości pieśń, memu Zbawcy, Jezusowi,
Za dzieła Twe wysławiam cię, kochany Zbawco, drogi Jezu.
Raduję się, bo nazwałeś mnie swym, tylko z Tobą pragnę być.

[: W Twych ramionach się skryć :] x2
Więc przytul mnie i ukryj mnie w Twych ramionach dziś.


*Zawsze będę chwalić Pana
Bedę ufać Jemu w każdy czas
On sam uwolnił mnie od strachu
Postawił stopy me na skale swej
Nie odejdę więc, zanim powiem żeś

Schronieniem mym, mocą mą
Moim działem, uwolnieniem mym
Moją siłą, mocną twierdzą
Tyś pomocą kiedy potrzebuję Cię

Kogo w niebie mam prócz Ciebie?
Nikt też nie stoi przy mnie tak jak Ty
Dałeś szczęście mi, zatem powiem żeś

Schronieniem mym, mocą mą
Moim działem, uwolnieniem mym
Moją siłą, mocną twierdzą
Tyś pomocą i…
Schronieniem mym, mocą mą
Moim działem, uwolnieniem mym
Moją siłą, mocną twierdzą
Tyś pomocą kiedy potrzebuję Cię


*1. Zawsze wierny byłeś mi, kiedy zawodziłem ja,
Niepojęty w miłości swej, dobrze jest z Tobą być.
Darowałeś życie mi, zabrałeś winę mą i grzech,
Nikt nie kocha tak jak, Ty dałeś życie swe.

Ref. [: Bo jesteś dobry, dla mnie zawsze twoja łaska wiecznie trwa,
Bo jesteś dobry, dla mnie zawsze twoja łaska na wieki trwa :] x2

2. Ponad wszystko jesteś Ty, jednak sługą stałeś się,
Słyszysz każdy płacz i szept, miłosierny mój Pan.
Przed świętością Twoją drżę, spraw bym czyste serce miał,
Wobec świata chcę kochać Cię, dawać miłość Twą.


*[: Zgromadzamy się dla Ciebie Panie nasz :] x2

[: By w imieniu Twym oddać Ojcu chwałę, cześć
I społeczność z Tobą Panie Jezu mieć :] x2


*Zmartwychwstał Pan! Przeminęła trwoga.
Zmartwychwstał Pan! Zwyciężył śmierć!
Zmartwychwstał Pan! Otworzył drogę,
Więc życie me ma teraz sens, bo żyje Pan!

Wiem, żyje Pan! W Nim mam pewność jutra.
Wiem, żyje Pan! Znikł wszelki strach.
I wiem, że On zna moją przyszłość,
Więc warto żyć, bo pewność mam, że żyje Pan!


*1. Zmartwychwstał Pan, zwycięstwa chwałą niebo brzmi.
Któż tak jak On majestatu blaskiem lśni.

Ref. Baranek Królem jest. Najwyższy zajął tron.
W pokorze chylę się, z radością składam hołd.

2. Rozgłosić chcę radosną zmartwychwstania wieść,
Na krzyżu Pan przezwyciężył śmierć i grzech.


*Zmieniłeś me życie, obmyłeś me grzechy,
Pokój i radość dałeś mi.
Wpisałeś me imię do księgi żywota,
Miłością swoją ogarniasz mnie!
Dlatego Cię wielbię i śpiewam: „Hosanna,
Królowi królów chwała i cześć!”.
Chcę zawsze Cię wielbić i śpiewać: „Hosanna,
Królowi królów, chwała i cześć!”


*Zmieniłeś w taniec moją skargę i płacz
Nie mogę już milczeć, będę Ci śpiewał
Wypełniony radością Twą.

Twa uzdrawiająca dłoń ukojenie dała mi.
Kiedy czułem wielki ból Ty otarłeś moje łzy.
Me przygnębienie znika, gdy czuję Twą bliskość.
Blask twej miłości sprawia, że teraz widzę wszystko
W nowym świetle.


*Zwiąż Panie razem nas, zwiąż Panie mocno nas,
Węzłem, co nikt nie rozerwie.
Zwiąż Panie razem nas, zwiąż Panie mocno nas,
Zwiąż Panie nas swą miłością.

Jeden jest tylko Bóg, jeden jest tylko Syn,
Jeden jest tylko Duch, dlatego wielbię Cię.


*1. Zwróć swój wzrok na Jezusa!
Jak wielki jest twarzy tej czar!
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet
W blasku jego miłości bez miar.

2. Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Gdy staczasz z ciemnością swój bój.
On królestwo diabła zwyciężył już.
W Nim światłości i mocy jest zdrój.

3. Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Gdy gniecie cię troska i krzyż.
On ciężary zdejmie Twe, ulży ci,
Tylko wierz i do Niego się zbliż!

4. Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Gdy dotknie śmiertelna cię dłoń.
Wtedy zabrzmi chwały, triumfu hymn,
A ty pójdziesz szczęśliwy już Doń.


*1. Żyć tak, jak Mistrz mój, zawsze bym ja chciał,
Więcej mieć cnót tych, które Jezus miał.
Więcej wierności, zapału, męstwa, sił,
Więcej pokory mieć, którą Jezus żył.

Ref. Weź serce me i wszelki brud zmyj zeń,
Wnijdź, Jezu, w nie i na swą własność zmień!
Swój tron tam stwórz, niech obraz Twój w nim lśni;
Na wieki już należeć pragnę Ci.

2. Żyć tak, jak Mistrz mój, to Doń prośba ma,
Jak On posłusznym być, gdy krzyż mi da.
Więcej wytrwania, by służyć jak On chce
I jego Ducha, by mógł prowadzić mnie.

3. Jemu podobne życie pragnę wieść,
Jego miłości więcej bliźnim nieść.
Więcej w zaparciu, w cichości jak On trwać,
Jemu podobnym we wszystkim chcę się stać.


« Powrót do głównej strony „Teksty pieśni”