KOŚCIÓŁ

W znaczeniu popularnym słowo to oznacza budynek, w którym zbierają się ludzie w celach religijnych. Większość, używając słowa „kościół”, ma na myśli świątynię należącą do wyznania chrześcijańskiego. Nowy Testament inaczej jednak wyjaśnia słowo „kościół”. Oznacza on grupę ludzi „wywołanych” czy inaczej „wybranych” z religii pogańskich, lub w ogóle z niewiary w Boga, do żywej wiary w Pana Jezusa Chrystusa jako osobistego Zbawiciela.

EWANGELICZNYCH

Przymiotnik ten określa fundament wiary członków Kościoła Ewangelicznych Chrześcijan. Fundamentem tym jest osoba i dzieło Pana Jezusa Chrystusa, który narodził się z Ducha Świętego i Marii Panny po to, aby umrzeć na krzyżu za grzechy każdego człowieka. Ewangelia, czyli Dobra Nowina, jest to wiadomość skierowana do grzesznego człowieka, mówiąca o możliwości pojednania z Bogiem Ojcem przez osobistą wiarę w odkupieńczą śmierć Pana Jezusa Chrystusa na krzyżu. Pojednania tego dostąpić można wyłącznie z łaski przez wiarę (Ef 2,8-10).

CHRZEŚCIJAN

Wierzący, pojednany z Bogiem grzesznik staje się chrześcijaninem. Chrześcijanin to uczeń Jezusa Chrystusa. Uczeń to ktoś, kto się uczy i odkrywa Boga. Zamiarem Boga jest nasza duchowa dojrzałość w: * wydawaniu duchowego owocu; * świadczeniu o Panu Jezusie Chrystusie; * odnoszeniu zwycięstw poprzez życie w mocy Ducha Świętego. Pomocą w tym wzroście jest księga zwana Biblią. Biblia dla chrześcijanina jest jedynym autorytetem w sprawach wiary i moralności, gdyż jest ona Bożym Słowem skierowanym do ludzi.