Dla rodziny Waldka

W są­sied­nim zbo­rze w na­szym mie­ście pro­wa­dzo­na jest zbiór­ka dla ro­dzi­ny po­trze­bu­ją­ce­go czło­wie­ka, któ­ra zna­laz­ła się w trud­nej sy­tu­acji. Ca­ła his­to­ria ze szcze­gó­ła­mi opi­sa­na jest na po­niż­szej stro­nie, gdzie rów­nież mo­żna do­ko­nać wpła­ty na ten cel w do­wol­nej kwo­cie:
https://zbieram.pl/pomozmy-waldkowi

Zbiórka prowadzona jest od 2021 r. i chociaż głowa rodziny, Waldek zmarł w styczniu 2022 r., to jednak długi pozostały, więc pieniądze nadal są potrzebne.

Uwaga: wsparcie dla samej strony zbieram.pl (druga część niżej w prawej kolumnie) jest opcjonalne, więc ten suwak można ustawić na 0 zł.