Ogólnopolski zlot młodzieżowy – 31.05-2.06.2024 r., Bydgoszcz
Bycie na­sto­lat­kiem to praw­do­po­dob­nie naj­trud­niej­szy okres w życiu. Na każ­dym kroku po­ja­wia­ją się nowe py­ta­nia i wyz­wa­nia. Czy Ty też czu­jesz się tym przy­tło­czony(a) i sfru­stro­wany(a)? A może tłu­misz swo­je emoc­je i boisz się mo­men­tu kiedy wy­buch­ną? Nie jes­teś sam(a)!
Przy­jedź na zlo­to­wisko, a zo­ba­czysz, że każdy(a) z nas prze­żywa róż­nego ro­dzaju emocje, z którymi nie zawsze sobie radzi. Pod­czas wy­kła­dów dowiesz się, co Bóg myśli o Tobie, Twoich we­wnętrz­nych zma­ganiach i jakie ma dla Ciebie roz­wią­zanie. Przy­jedź i doś­wiadcz z nami Bożej MOCy!
 
Koszt
○ 60 zł – wejściówka na całą konferencję, bez noclegu i wyżywienia (lub 30 zł - piątek, 30 zł - sobota, 15 zł - niedziela)
○ 79 zł – dodatkowa opłata za pełne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja)
○ 30 zł – dodatkowa opłata za dwa noclegi w kościele na materacu na podłodze (koc/śpiwór prosimy przywieźć)
czyli
○ 169 zł (pełna opłata dla korzystających również z wyżywienia i noclegów)
 
Rejestracja
Formularz rejestracyjny – otwórz w nowym oknie.
 
Mówcy:
○ br. Jonasz Małkiewicz (główny; koordynator misji wśród młodego pokolenia PROJEKT G5.1 z ramienia Kościoła Wolnych Chrześcijan w Polsce, Starszy Chrześcijańskiej Społeczności SYLOE w Brzeszczach i członek Międzynarodowej Konferencji Braci ds. Misji (IBCM) Europe),
○ br. Samuel Skrzypkowski (pastor misyjny zakładający zbór Kościoła Baptystów „Logos” w Bydgoszczy, asystent w Katedrze Teologii Systematycznej w Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym, absolwent WBST i Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej),
○ br. Daniel Perlikowski (lider młodzieżowy i starszy zboru KECh w Bydgoszczy).
 
Najnowsze informacje w wydarzeniu na Facebooku:
♦♦♦
Brak parkingu na terenie zboru do 1.06.2024 r.
Od dziś do 1.06.2024 (włą­cznie) na tere­nie zboru nie bę­dzie mo­żli­we par­ko­wa­nie po­jaz­dów. Wszy­stkich odwie­dza­ją­cych pro­simy o po­zo­sta­wia­nie po­jaz­dów na oko­licz­nych dro­gach (zgod­nie z obo­wią­zu­ją­cymi prze­pi­sami).
 
Pro­simy też, aby miej­sca naj­bliżej wejść po­zos­tawiać dla pojazdów seniorów/seniorek.
 
Przy­po­mina­my rów­nież, że do­jazd do zboru umoż­liwia ko­muni­kac­ja pub­licz­na, któ­rej przy­stanek li­nii nr 64 odda­lony jest tylko około 250 met­rów od bu­dyn­ku.